Index 1979-2003

Tidskrift for Søvæsen er et historisk værk med stor betydning for det danske Søværns historie.

På denne side er et samlet index for artikler udgivet i perioden fra 1979-2003. Filen kan åbnes som PDF via nedensående link, eller ses i sin helhed nedenfor.

Index 1979 kan åbnes som PDF her: SLS.indeks.25 år.final

1979-2003

Udarbejdet af Niels Mathisen orlogskaptajn

 Alfabetisk indeks til Tidsskrift for Søvæsen 1979-2003 udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet 2008

Redaktion: Hans Christian Bjerg

 Tidsskrift for Søvæsener etableret i 1827 som Archiv for Söeväsenet

 Det er tidsskriftets formål at  publicere artikler og indlæg vedrørende maritime forhold i almindelighed og Søværnet i særdeleshed.

INDHOLDSFORTEGNELSE 

FORORD      4

 

REDAKTØRER 1979-2003      6

EMNELISTE I

Maritime enheder, våben og sejlads      7

Historie      14

Sikkerheds- og forsvarspolitik      20

Krigskunst       29

Ledelse, organisation og administration      31  

 EMNELISTE II

Boganmeldelser

       Dansk litteratur       38

       Udenlandsk litteratur      44 

Nekrologer      47

Meddelelser fra udlandet      51

Meddelelser fra andre mariner      52

Meddelelser fra Søe-Lieutenant-Selskabet

        Formanden      52

        Sekretæren      53

        Redaktøren      53

Blandede meddelelser      55

Meddelelser fra Marinens Bibliotek      57

FORFATTERLISTE I      58

FORFATTERLISTE II      89

FORORD

Tidsskrift for Søvæsen begyndte at udkomme i 1827 som Archiv for Sovæsenet. Senere ændredes navnet til Nyt Archiv for Søvæsenet, og fortsatte som Tidsskrift for Søvæsen fra 1856. Fra at være privat udgivet overtog Søe-Lieutenant-Selskabet samtidig fra dette tidspunkt udgivelsen.

Tidsskrift for Søvæsen har i over 180 år udgjort det vigtigste forum for den sømilitære debat og viden i Danmark. Formidlingen af den viden, der er publiceret i tidsskriftet, er i høj grad blevet begunstiget af udarbejdelsen af gode indeks.

Det første indeks, betegnet “Alfabetisk register”, omfattede 1827-1859 og udkom i 1860. Det var udarbejdet af Løjtnant R. W. Bauer. Det næste indeks, ligeledes udarbejdet af R. W. Bauer, fremkom i 1894 og omfattede perioden 1860-1888. Næste udkom i 1916 og dækkede perioden 1889-1916. Det var udarbejdet af Kaptajn H. Ewald og Premierløjtnant S. Albeck. Orlogskaptajn H. A. O. Bistrup udarbejdede derefter et indeks for årene 1917-29, udgivet i 1931. I 1953 forelå det næste indeks, udarbejdet af Kommandør H. E. Foss, omfattende perioden 1929-1953. I 1956-62 udsendtes som duplikerede hefter indeks for tidsskriftet dækkende henholdsvis perioderne 1827­1852 (1962), 1853-1878 (1956) og 1879-1903 (1957). Disse indeks, der også er samlet af Kommandør H. E. Foss, er stort set identiske med de tidligere udgivne for perioden 1827-1903. Hvorfor de er udarbejdet vides ikke, måske har de tidligste indeks kun eksisteret i få eksemplarer, og biblioteker og andre har efterspurgt dem, således at man har ment, at de burde udsendes i en moderne form. I 1979 var Kommandørkaptajn J. Teisen klar med det næste indeks for årene 1954­1978.

Indeks fra 1929 og frem har været inddelt i perioder af 25 år. Denne praksis har Søe-Lieutenant­Selskabet tænkt sig at søge opretholdt. Det har derfor været besluttet, at der snarest skulle udarbejdes et indeks over tidsskriftet for årene 1979-2003. Arbejde blev overdraget Kaptajnløjtnant Niels Mathiesen, der efter sin afgang som formand for Søe-Lieutenant-Selskabet har afsluttet dette projekt. Selskabets bestyrelse retter en stor tak til Niels Mathiesen for at have forestået udarbejdelsen af “Indeks til Tidsskrift for Søvæsen 1979-2003”.

Nærværende indeks trykkes af hensyn til biblioteker og private samlere i et begrænset antal, ellers er det tanken at indsætte indekset på selskabets hjemmeside. I øjeblikket kan man finde indeks for

 

de seneste årgange af tidsskriftet på denne hjemmeside, men selskabet er i gang med at scanne de tidligere indeks, således at disse med tiden også kan findes i dette medie.

Indekset er traditionelt opstillet alfabetisk og emnemæssigt, og nogenlunde inddelt i overensstemmelse med tidligere praksis. Opmærksomheden skal henledes på, at tidsskriftet siden 1856 i realiteten også har fungeret som medlemsskrift for medlemmerne af Søe-Lieutenant­Selskabet, og herunder publiceret foredrag og videnskabelige fremlæggelser i selskabet. For medlemmernes vedkommende er derfor traditionen tro i parentes anført de pågældendes anciennitetsnumre efter den liste, der opsattes 1720 (populært kaldt “Tordenskioldsnumrene”). Før 1983 omfattede denne liste kun linieofficerer, siden har alle, der er udgået fra Søværnets Officersskole, fået tildelt et nummer efter denne liste. En særlig gruppe af specialofficerer blev efter 1945 inkorporeret som linieofficerer og har numre med I foran.

Den endelige redaktion af indekset er foretaget af tidsskriftets redaktør Hans Christian Bjerg.

Det er bestyrelsens håb, at udsendelsen af det foreliggende indeks forøger anvendelsen af tidsskriftet med dets mange artikler med sømilitært stof, og dermed er med til at vedligeholde tidsskriftet som det væsentligste forum for sømilitær debat og viden i Danmark.

Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet

                                            Michael G. Landmark                           

                                                                                                                  Christianshavn 2008 

 

REDAKTØRER AF TIDSSKRIFT FOR SØVÆSEN

1979-2003

 

1979           KK  Stephen Ditlevse

1980           OK  P.B.Sørensen

1981           OK P.B.Sørensen & OK K.H.Winther

1982-84      OK K.H.Winther

1985           OK P.B.Sørensen

1986-87      OK Søren S. Thostrup

1988-90      OK Niels Friis

1991           OK Niels Friis & OK Lars Rosendahl Christophersen

1992           OK Lars Rosendahl Christophersen

1993-94      OK Jens Claus Hansen

1995           OK Jens Claus Hansen & OK Nils Christian Wang

1996-98      OK Nils Christian Wang

1999-2002  OK Klaus Bolving             

2003           OK Klaus Bolving & OA Hans Christian Bjerg

 

EMNELISTE I.

 

 

MARITIME ENHEDER, VÅBEN OG SEJLADS

                                                                                       Årg.               År                  Side

 

Andersen, S.V. (1880)

Marinens helikopterforband                        157                1986              85

 

Bagge, A.G. (1852)

Sejlkutterne SVANEN og THYRAS

besøg i Stockholm i forbindelse med

DANEX i august 1967                                                     170                1999              200

 

Bauch, E. (civilingeniør)

Redegørelse for chocksikringens

udvikling i søværnet 1945-2000                                       172                2001              1

 

Bech-Larsen, B. (premierløjtnant)

Studietur til SAN – South African Navy                           169                1998              199

 

Berg, O. (chefhydrograf)

Elektroniske søkort                                                          167                1996              112

 

Berthelsen, U.M. (2019)

STANDARD FLEX 300 – operationer

uden for nærområdet, del I                                               166                1995              336

 

– STANDARD FLEX 300 – operationer

uden for nærområdet, del II                        166                1995              421

 

– Den hollandske flådes nye

LCF-fregatprojekt                                                           169                1998              338

 

– SF-300 projektgruppe kamprolle                                  171                2000              258

 

Bindner, N.A. (1878)

Status og fremtiden for 3. eskadre                                    166                1995              27

 

Bolving, K. (2072)

Den unge skibschef                                                          167                1996              24

 

– Ubåde i internationale operationer                                  171                2000              85

 

 

 

Borck, N.C. (1943)

Vedligeholdelse – udvendigt program

WILLEMOES-KLASSEN                                             150                1979              121

 

– Kystbatterier i dansk sømilitært forsvar                      152                    1981              149

 

– Standard Flex 300                                                        155                1984              119

 

– Standardflex eller ej                                                       156                1985              25

 

– Den fleksible flåde – år 2000                                         159                1988              18

 

Borg, P.  (orlogskaptajn)

Opmåling i Grønland, del I – II                                         168                1997              216,263

 

Brix, H. (navigationsmester)

Terrestrisk og astronomisk

pladsbestemmelse                                                            155                1984              22

 

Buch, E. (lic.scient.)

Operationel oceanografi                                                   168                1997              351

 

Budsted, P. (1777)

Søværnets nye inspektionsskibe (IS86)

THETIS-klassen                                                              161                1990              165

 

Buur, C.  (kaptajnløjtnant)

Flådehelikoptere i Danmark – hvad

gik galt?                                                                           171                2000              327

 

Christensen, P.B. (kommandør)

Fleksible støtteskibe og patruljeskibe                                171                2000              249

 

Cortes, P. (1967)

Farvandsovervågningen – før, nu og

i fremtiden                                                                        168                1997              123

 

Dahl, P. (civilingeniør)

NATO FORACS                                                            150                1979              40

 

Elbro, H. (1907)

Kustwacht/Netherlands coastguard                                  160                1989              160

 

– Om Golfen. Del I: Starten                        162                1991              119

 

– Operative perspektiver for søværnet                              165                1994              128

 

 

Engstrøm, S.E. (2039)

Kommando- og støtteskib                                                167                1996              248

 

Fink-Jensen, H. (1737)

Hvad er den optimale størrelse af en

kystubåd?                                                                        152                1981              240

 

Flensburg, O. (civilingeniør)

Våbenteknologiske perspektiver                                       152                1981              271

 

– At tæmme teknologien                                                   158                1987              115

 

Friedman, N. (forfatter, USA)

Danskerne anskaffer store skibe                                       174                2003              37

 

Gewecke, K. (kadet)

På togt med USS BRISCOE

i Middelhavet                                             167                1996              196

 

Glahn, J. (1783)

Anvendelse af FLEX-SUB i søværnet                              173                2002              217

 

Gottlieb, P.J.B. (premierløjtnant)

Studietur til Royal Australian Navy

(RAN) HMAS MELBOURNE, del I – II  170                1999              101,130

 

Hall, P. (overstyrmand)

Dynamisk positionering og dets

anvendelse i handelsflåden                                                172                2001              56

 

Hammer, H. (orlogskaptajn)

Mindre standardfartøjer                                                   171                2000              254

 

Hansen, Jørn. (1817)

Anvendelse af mini-undervandsbåde

i søværnet                                                                        173                2002              252

 

Harboe-Hansen, H. (1619)

Den kunne skyde                                                             153                1982              5

 

– Om debat og undervandsbåde                                       173                2002              2

 

Hastrup, H.V. (ingeniør)

Nye danske ubåde                                                           167                1996              87

 

Hesselballe, P.A. (1952)

Thermal Imaging radarens afløser?                                   154                 1983              1

 

Hornhaver, H. (1890)

Tidevand                                                                         160                1989              95

 

Høgh, C. (1843)

Søværnets tekniske kontrol og skibs-

og våbensikkerhed i søværnet                                          171                2000              215

 

Jarman, L. (L.J.)

Advanced Remote Minehunting

Systems (ARMS)                                                            160                1989              29

 

Jensen, E.T. (orlogskaptajn)

Fremdrivningssystemer i undervandsbåde

nu og i fremtiden                                                              167                1996              92

 

Jespersen, A. (1796)

Elektronisk krigsførelse                                                   151                 1980              305

 

Jordt, L.

Standardflex eller ej                                                         156                1985              21

 

Kilt, J.M. (1771)

Søopmåling                                                                     152                 1981              282

 

Kinnunen, P. (kommandørkaptajn, Sverige)

Små ubåtar – men hur små?                       154                1983              33

 

Larsen, G. (1965)

STANDARD FLEX 300

minerydningssystemet                                                       161                1990              207

 

Larsen, J.P. (2389)

Studierejse til Royal Australian Navy                               167                 1996              1

 

Legene, P.M. (kommandørkaptajn)

Ubådsprojektet VIKING                                                171                 2000              243

 

Lensbøl, H.E. (1693)

Luftskibe                                                                         157                1986              72

 

Lilholt, H. (civilingeniør)

Glasforstærket polyester – Et

konstruktionsmateriale til flådens

FLEX 300 skibe                                                              157                1986              163

 

Madsen, K. T. (1920)

Valg af ubådstype                                                            168                1997              64

 

– Hvorfor et kommando- og støtteskib                             169                1998              141

 

Madsen, S.E. (1954)

Oplæg til debat vedr. undervandsbåde                              152                1981              153

 

Martinsen, T.L. (orlogskaptajn)

Hangarskibe og Hangarskibs-

operationer, del I–II–III–IV                       170                1999              47,113,

 

– SEA SPARROW projektet                                           174                2003              83

 

Martiny, S. (1741)

Har de eksisterende navigations-

systemer en plads i en satelitverden?                                 151                1980              161

 

– Fiskeriinspektion og fiskeribeskyttelse                            151                1980              365

 

Melchiors, J. (civilingeniør)

MCM og minestyringsprojektet                                        171                2000              270

 

Muusfeldt, H. (1926)

Flådens nye korvetter                                                       150                1979              61

 

– Flådens skibe – Fregateskadren                                     153                1982              33

 

– Flådens skibe – Torpedobådseskadren                          153                1982              100

 

– Flådens skibe –

Undervandsbådseskadren                                              153                1982              174

 

– Flådens skibe – Mineskibseskadren                               153                1982              237

 

– Flådens skibe – Fiskeriinspektionen                               153                1982              304

 

– Flådens skibe – Dannebrog m.fl.                                    153                1983              399

 

– Korvetter i STANAVFORLANT                                 163                1992              261

 

Nielsen, H.O. (2180)

Den maritime indsats i Nordatlanten                                  167                1996              314

 

Nielsen, T.B. (1910)

Om Golfen. Del II: OLFERT FISCHER

og ørkenstormen                                                              162                1991              179

 

Nørgaard, C.A. (2009)

Indtryk fra Nordatlanten                                                   167                1996              225

 

Olsen, N.A.K. (2021)

Antiubådsvåben til STANDARD

FLEX 300                                                                       165                1994              73

 

Pedersen, A.S. (1939)

NATO Sea Sparrow Missile Project

og fremtiden                                                                     161                1990              91

 

Petersen, J. (1544)

Nye ubåde                                                                       155                1984              61

 

Petersen, S. (2004)

Skibstraffiksystem                                                            165                1994              232

 

Poulsen. T.N. (2364)

Studierejse til Royal Navy,

Vestindien 1994                                                              166                1995              204

 

Rasmussen, D.N. (2220)

Dansk deltagelse på den hollandske

ubådschefskole 1995                                                       167                1996              75

 

Rasmussen, K.E. (kadet)

Studietur til den canadiske

Stillehavsflåde, Del I- II                                                    168                1997              43,103

 

Redaktionen

Liste over flåden primo januar 1979                                 150                1979              6

 

Liste over flåden primo januar 1980                                 151                1980              39

 

Liste over flåden primo januar 1981                                 152                1981              37

 

Liste over flåden primo januar 1985                                 156                1985              29

 

Liste over flåden primo januar 1986                                 157                1986              8

 

Rode, E. (1874)

Luftforsvar nu og i fremtiden                       157                1986              279

 

– STANFLEX-300 principper                                         165                1994              95

 

Rune, C. (kadet)

Fremtidens overfladekrigsskibe                                        160                1989              125

 

Rørly, M. (1711)

Den franske strategiske

undervandsbåd LE TONNANT

indgået i aktiv tjeneste                                                      151                1980              243

 

Schack, S. (premierløjtnant)

Studietur til US ROSS DDG 71                                       171                2000              91

 

Skogøy, J.O. (kaptajnløjtnant)

TUMLERENs STANAVFORLANT-

deployering 1999                                                             170                1999              295

 

– SÆLENs deltagelse i operation

ACTIVE ENDEAVOUR i 2002                                   173                2002              210

 

Skotte, L.H. (1891)

Kan søværnets kampenheder overleve

den moderne lufttrussel                                                     153                1983              363

 

Stege, B. (ingeniør)

C3-udviklingen                                                                171                2000              289

 

Strate, K. (premierløjtnant)

Sommertur med USS KEARSARGE                               171                2000              135

 

Sørensen, A. (1818)

Strategiske atomundervandsbåde                                     151                1980              285

 

Sørensen, N.E. (1962)

Inspektionsskibet VÆDDERENs togter til

Malaysia og Sydafrika                                                      166                1995              274

 

Sørensen, P.B. (1904)

Miniubådstruslen                                                              157                1986              14

 

Taylor, J.R. (ingeniør)

At tæmme teknologien                                                     158                1987              115

 

Taagholt, J. (civilingeniør)

FRAM isdriftstationerne 1979-82                                    155                1984              69

 

Walther, J. (2000)

Kommando-støtteskibet i en operativ

sammenhæng                                             169                1998              2

 

Wang, N.C. (2029)

Derfor et kommando-støtteskib                                        169                1998              154

 

Wessel-Tolvig, P. (1653)

Våbenteknologiske perspektiver                                       152                1981              271

 

West, S.

Nye internationale regler om

redningsmidler i civile skibe                        170                1999              26

 

 

HISTORIE

 

Ancker, P.E. (major, cand.phil.)

Angrebet på Pearl Harbour                                              162                1991              298

 

Arentoft, J. (1636)

Bevaring af den sidste dansk byggede

ubåd                                                                                157                1986              82

 

Asmussen, J. (kapelmester)

Soldatersange og tapre historier

(foromtale)                                                                       170                1999              303

 

Bjerg, H.C. (overarkivar)

Das gibt’s nur einmal…                                                    150                1979              151

 

– Søtaktikkens udvikling 1650-1850                                150                1979              209

 

– Operation K N U, Den danske flåde

29. august 1943                                                            154                1983              119

 

– Fra Tordenskjold til Tordenskiold                                  154                1983              232

 

– Flåde eller søpoliti –

Søe-Lieutenant-Selskabet og

nedrustningsbestræbelserne i 1920’erne   155                1984              181

 

– Poul de Løwenørn og stiftelsen af

Søe-Lieutenant-Selskabet

1784-90                                                                       155                1984              195

 

– Mahan om sømilitær uddannelse                                    157                1986              113

 

– Washington-traktaten 1922                                           161                1990              1

 

– Tordenskiolds-interessen                                               161                1990              267

 

– Søværnet og dets personel 1940-45                              169                1998              21

 

– Kundskab og dyd – træk af søofficers-

uddannelsen i Danmark 1701-2001                               172                2001              125

 

 

– Frederik Ludvig Norden – søofficer og

egyptolog i 1700-tallet                                                  172                2001              237

 

– Efterskrift – apostelens tommelfinger                              173                2002              79

 

– Flyvning i søværnet gennem 25 år                                  173                2002              82

 

– Flytningen af Niels Juel statuen?                                     174                2003              29

 

Brandsborg, J. (2229)

The importance of being earnest                                       166                1995              399

 

– De fordømtes odyssey                                                   167                1996              57

 

Borck, K.E.J. (1827)

Chef for Søværnets Operative

Kommando 1989-1995                                                   166                1995              162

 

Cortes, P. (1967)

STANAVFORLANT – 25 år                                         163                1992              231

 

Ditlevsen, S.M. (1762)

Ved Årsskiftet                                                                 150                1979              1

 

-Den danske marines apoteose                                        172                2001              106

 

Eiberg, O.G. (1953)

Falklandskrigen                                                               156                1985              115

 

 

Frederiksen, A.S. (marinemaler,

søløjtnant af reserven)

Det engelske angreb på Christiansø                                  151                1980              88

 

Garde, H.U.C.F. (1521)

I engelsk tjeneste 1944 – 45                      162                1991              152

 

Gottlieb, J.L. (kommendørkaptajn, Sverige)

Admiralen Johan Ludvig Gottlieb som

forfattare                                                                         156                1985              297

 

Gøbel, E. (seniorforsker)

I kamp for flåden (foromtale)                                           170                1999              192

 

Hansen, K.P. (1899)

Apostelens tommelfinger 9. august

1971 – et eksempel på søværnets virke

på Grønland                                                                    173                 2002              46

 

Harms, C. (orlogsprovst)

Tale den 16. september 1984                                          155                1984              301

 

Haurholm, O. (cand.phil.)

Viceadmiral Rechnitzer                                                     165                1994              304, 388

 

Holm, A. (1673)

Hvad er ”skæppe rær” – og hvorfra

kommer udtrykket                                                           155                1984              304

 

– Lidt mere om ”skæppe rær”                                          161                1990              187

 

Housted, E. (prokurist)

Armeens transportflåde i 1849                                         170                1999              66

 

Jacobsen, P. (lic.jur.)

Midway – et vendepunkt                                                  172                2001              32

 

– Tordenskiold som eskadrechef og

administrator                                                                 172                2001              284

 

– Matapan –  den bristede drøm om

”Mare nostrum”                                                             173                2002              225

 

– Aix Roads 1809. Søkrigshistoriens

sidste branderangreb                                                     174                2003              383

 

Jensen, Ib G. (cand. mag.)

Vind og taktik i Køge Bugt 1. juli 1677                            158                1987              149

 

Jespersen, A. (1796)

Fiskeriinspektionens historie i

korte træk                                                                       153                1982              279

 

Joensen, H.R. (1925)

Kabelminelæggeren LANGELAND

fylder 30 år                                                                      151                1980              465

 

– Italiensk ubåd sænkede

”ESSO COPENHAGEN”                                            153                1982              74

 

Kieler, S.S.v.F. (1617)

Luftfartøjer mod skibe i 2. verdenskrig

og senere                                                                         161                1990              333

 

– Søværnets vilkår og virke under den

tyske besættelse april 1940 til august

1940                                                                            164                1993              1

 

– Den strategiske udvikling i og omkring

Østersøen under den kolde krig                                      169                1998              116

 

– April 1940, Søværnet og Rechnitzer                              171                2000              6

 

– Om selvmordsvåben og kamikazetaktik

under Stillehavskrigen                                                    174                2003              4

 

Kilt, J. M. (1771)

Det kongelige danske søkortarkiv

1784 – 22. oktober 1984                                               155                 1984              221

 

Kjølsen, F.H. (1403)

Vore orlogsgasters bevæbning

fra 1807 og 100 år frem                                                  150                 1979              32

 

– Vore orlogsskibsnavne                                                 151                 1980              84

 

– En norsk søofficers togt

med Royal Navy 1849-1951                                        152                1981              247

 

– Ubådsmuseet ved Portsmouth                                        154                1983              72

 

– Peder Skram                                                                 155                1984              92

 

– Nogle erindringer fra 138. og 148.

forsamlingsår                                                                155                1984              193

 

– Mimrefrokostens historie                                               155                1984              303

 

Kaarsted, T. (professor)

Træk af søværnets historie set gennem

Søe-Lieutenant-Selskabets  kikkert                                  155                1984              283

 

Langhorne, G. (1518)

På gråt papir – En analyse                                                154                1983              185

 

Laub, S. (1659)

Operation Safari                                                              164                1993              81

 

Lisberg Jensen, O. (museumsdirektør)

Bevaring af den sidste danskbyggede

ubåd                                                                                157                1986              41

 

Lyng, J. (general)

Lidt om 9. april                                                                161                1990              81

 

Madsen, K. T. (1920)

Falklandskrigens fregatter

og flyvemaskiner                                                              159                1988              52

 

Martinsen, T.L. (orlogskaptajn)

Aspekter af den maritime logistiks

historie, del I                                                                   170                 1999              341

 

– Aspekter af de maritime logistiks

historie, del II-III                                                          171                2000              101,158

 

Mikkelsen, Aksel (civilingeniør)

Gustaf Holm, østgrønlændernes ven                                  166                1995              289

 

Monnerup, E. (1872)

Lodsloven fylder 150 år                                                   152                1981              213

 

Nielsen, H.O. (2180)

Baggrunden for indsættelsen af

”Hans Hedtoft” i grønlandsfarten                                      170                1999              34

 

Nolsøe, K.N. (kommandørkaptajn)

BELLONA –

BALNAGASK/SUMMERLEE

sagen (replik)                                             152                1981              201

 

Norit, P.V. (1938)

Slædepatruljen SIRIUS –

suverænitetshåndhævelse gennem 50 år                            171                2000              322

 

Nørby, S. (stud. mag.)

Fra orlogsmuseet, skæbnen for flådens

enheder efter sænkningen

den 29. august 1943                                                        173                2002              160

 

– Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945    174                2003              21

 

Olesen, B.Bechman. (orlogskaptajn)

Kaliningrad oblast                                                            166                1995              122

 

 

Ovesen, S. (kommandørkaptajn)

Orlogsliv og –lune                                                            173                2002              14

 

Piotrowski, P. (historiker, Rusland)

Landgang i Danmark                                                        173                2002              154

 

Prip, T.S. (1482)

SØRIDDEREN-affæren                                                  150                1979              349

 

Rasmussen, F.A. (cand.phil.)

Henrik Gerner                                                                 163                1992              272

 

Rodholm, I.B. (1576)

NIELS IUELs kamp i Isefjorden

29. august 1943                                                               174                2003              134

 

Seerup, J. (cand. mag)

Olfert Fischer – manden og

hans miljø                                                                        172                2001              84

 

– En pensioneret søofficers øjenvidne-

skildring af slaget på Reden – Peter

Schiønnings dagbog anno 1801                                     172                2001              95

 

Sigurskjold, R. F. (R.F.S)

Scharnhorst                                                                     165                1994              28

 

Sjevtjenko, V. (kommandør, Sovjetunionen)

Den sovjetiske Østersøflåde ved starten af

den store fædrelandskrig                                                 158                 1987              99

 

Stevnsborg, L. (L.S.)

Fra admiral Niels Juel til korvetten

OLFERT FISCHER                                                        163                1992              347

 

Struckmann, A.C. (1587)

Svolderslaget                                             167                1996              127

 

Sørensen, P.B. (1904)

Dansk undervandsbåd

som museumsbåd                                                            156                1985              259

 

– Det norske ”Sjømilitære Samfund”

150 år                                                                           156                1985              303

 

Teisen, J. (1490)

Dommens dag – den 9. april 1940                                   161                 1990              85

 

Thostrup, Sven S. (1542)

Vort tidsskrift gennem 150 år                                           150                1979              13

 

– Erindringer om beredskab,

sikringsstyrke og besættelse                                          161                1990              283

 

– Erindringer om den danske marine

i Sverige                                                                       163                1992              342(10)

 

– Mindesmærke for viceadmiral

A.H. Vedel                                                                   164                1993              103

 

– Om Søværnet 1940-49, del I – II                                  168                1997              84,137

 

– Sømandskongen H.M. admiral kong

Frederik IX – 1899 – 11. marts 1999                           170                1999              6

 

-Den danske flådes udvikling og virke

i det 20. århundrede del I-II-III                                      174                2003              155,219,301

 

Toft, P. (cand. mag.)

Årsagerne til mytteriet

på HMS BOUNTY?                                                       154                1983              75

 

Torp-Petersen, S. (1740)

Holmens 300-årsdag                                                       161                1990              250

 

Taagholt, J. (civilingeniør)

Danskeren Vitus Bering og hans indsats

som søofficer for den russiske Zar                                   162                 1991              231

 

Voxtorp, S. (1844)

Træk af flådens historie siden 1969                                 162                 1991              89

 

Wethje, P. J. (orlogskaptajn)

Atlantic Liners under krigen                        157                1986              237

 

Winther, K.H. (1905)

9. april 1940 – læren og arven –

set af efterkrigsgenerationen                       171                2000              1

 

 

SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

 

Albrechtsen, S. (1856)

Status over oplægsarbejdet til

næste forsvarsforlig                                                          151                1980              9

 

Amled, B. (generalløjtnant)

NATO i 40 år – en maritim alliances

jubilæum                                                                          160                1989              6

 

Andersen, H. (1987)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                               167                1996              216

 

Andersen, K. Riis (1992)

Barentshavet                                                                    150                1979              353

 

Andersen, P.A. (1865)

Status og fremtiden for 1. eskadre                                    166                1995              2

 

Andersen, P.N. (premierløjtnant)

Øget indsats for intern rekruttering til

Søværnets Officersskole bør overvejes                             170                1999              93

 

Baggett, L. (admiral, USN)

NATO’s Maritime Strategy in the

North Atlantic                                                                  157                1986              221

 

Bang, K. Nolsøe (I.14)

BELLONA –

BALNAGASK/SUMMERLEE

sagen (replik)                                             152                1981              201

 

Beukel, E. (lektor)

Sovjetisk flådestrategi, herunder

relationer til dansk sikkerhedspolitik                                 151                1980              49

 

Borck, N.C. (1943)

Sømilitær rustningskontrol                                                161                1990              12

 

– NATO og WEU                                                           162                1992              333(1)

 

– Den unge søofficers arbejdsvilkår                                   168                1997              334

 

– Miljøovervågning mv. af havområder

med ubemandede flyvende droner                                 169                1998              78

 

Bork, J.F. (1657)

Om forsvarsforliget 1985-87.

Oplæg til paneldebat                                                        156                1985              285

 

Brunhøj, P. (cand.scient.pol.)

Israelsk strategisk diversificering                                       166                1995              294

 

Brusendorff, J.D. (1760)

Hensigten med P-83                                                        163                1992              103

 

 

Bæhring, Max (forbundsfomand)

Skibsværfterne og søværnets behov

for nye skibe                                                                    168                1997              308

Christophersen, L.R. (1989)

Norden som atomvåbenfri zone                                        160                1989              189

 

Clausen, G.B. (cand. phil.)

Det danske søværns kamp 1932-1940

for søværnets genopbygning                       151                1980              417

 

– Forholdet mellem den danske hær og

det danske søværn 1932-1934.

Forhandling eller konflikt?                                             152                1981              385

 

– Lov om søværnets ordning af 23. marts

1932, – med særlig henblik på lovens

tilblivelseshistorie. Et detailstudie.                                  155                1984              140

 

Cortes, P. (1967)

Dansk deltagelse i internationale

maritime operationer                                                        171                2000              75

 

Cortzen, J. (chefredaktør)

Hold på Holmen                                                              161                1990              117

 

Dalsgaard, H. (1779)

Færøerne og relationerne til Danmark                               160                1989              11

 

Damm, A.P. (2068)

Kommentarer til ”Svensk sjøforsvar i det

nya Europa”                                                                     169                1998              306

 

– Chefsutbilding i Sverige                                                  170                1999              153

 

Danmarks Rederiforening (D.R.)

Den danske handelsflådes interesser i

internationalt perspektiv                                                    158                1987              27

 

Dinesen, J. (1882)

Færøernes Kommando og NATO                                  167                 1996              338

 

Elleman-Jensen, U. (udenrigsminister)

Derfor har vi brug for søværnet                                        158                1987              14

NATO i 40 år – en maritim alliances

jubilæum                                                                          160                1989              1

 

Engell, H. (forsvarsminister)

Søværnet i de kommende år                       154                1983              133

 

– Konservative krav til fremtidens

forsvar                                                                          168                1997              10

 

Enggaard, K. (M.F.)

Forsvarskommisionen og Venstre                                     168                1997              15

 

Estrup, J. (M.F.)

Forsvarskommisionen og Det Radikale

Venstre                                                                           168                1997              5

 

Fage-Pedersen, E. (1855)

Grønlands Kommando og NATO                                   167                 1996              290

 

Fiedler, A. (1888)

Forsvaret af Grønland i dag                        172                2001              168

 

Fisker, K.A. (orlogskapatjn)

Forsvarskommisionen af 1997                                         169                1998              224

 

Forsvarskommisionen 1997

Kommisionsberetning – Søværnet                                    169                1998              230

 

Friis, N. (1976)

Offensiv flådepolitik                                                         159                1988              27

 

– Sverige og den svenske marine                                      166                1995              242

 

Garde, H.J. (1808)

Forbundsrepublikken Tyskland

Forbundsmarinen fylder 25 år                                          151                1980              470

 

– Samarbejde og konflikt mellem de

allierede omkring det nordligste

Atlanterhav                                                                152                  1981              11

 

– Østersøen – Den Sovjetiske flådes

første og største baseområde                                        156                1985              66

 

– Den nye amerikanske maritime

strategi                                                                         157                1986              59

 

– Vor omstillingsevne                                                       162                1991              1

 

– Dansk forsvars internationale

engagement                                             165                1994              1

 

Glahn, J. (1783)

VIKING-projektet i Forsvarsloven af

27. februar 2001                                                             172                2001              279

 

Grooss, P. (1863)

The Strategic Defence Review                                         169                1998              329

 

Grove, E.J. (Naval Research Director)

Maritim dialog                                                                 161                1990              47

 

Hansen, F. (2007)

Sovjetisk flådestrategi i Det indiske

Ocean                                                                             152                1981              329

 

– Landbaserede sømålsmissiler                                         161                1990              233

 

Hansen, Jørn. (1817)

Coast Guard eller ej?                                                       152                1981              369

 

Hansen, J.C. (2005)

Danmarks sikkerhedspolitik, et

historisk perspektiv                                                          166                1995              181

 

Hansen, K.P. (1899)

Sikkerhedspolitisk situationsrapport                                  167                1996              144

 

Hansen, L.H. (2047)

Maritime FN-operationer                                                 165                1994              270

 

Hartmann, H.H. (2093)

Kashmir                                                                          167                1996              33

 

Heisterberg, N. (1620)

Betragtninger vedrørende en

ny forsvarsordning                                                           150                1979              245

 

– Om begrebet krisestyring                                               153                1982              83

 

Houe, P.H. (M.F.)

Det danske søværn – og den

militære trussel                                                                 158                1987              6

 

Hækkerup, H. (forsvarsminister)

Forsvarskommissionen af 1997                                        168                1997              2

 

Jans, E. (lektor)

Tjekkiet og NATO                                                          167                1996              231

 

Jensby, S.Aa. (M.F.)

Søværnet i det 21. århundrede                                         171                2000              66

 

 

Jensen, F.P. (dr.phil.)

Ny artikel om polske militære planer                                 173                2002              151

 

Jensen, K.B. (1959)

NATO’s sydøstlige flanke                                                159                1988              193

 

– The Baltic Sea in The

Post-Cold War World                                                  164                1993              213

 

Jørgensen, A. (fhv. statsminister)

Krav til søværnet                                                             158                1987              5

 

Jørgensen, T.Ø. (2038)

Søværnets fremtid                                                            163                1992              69

 

– NATO RESPONSE FORCE som

transformator                                                                174                2003              70

 

Kieler, S.S.v.F. (1617)

Maritime pressionsformer og aspekter

ved krisestyring                                                                159                1988              137

 

Kirkegaard-Sørensen, S. (1889)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                              167                 1996              221

 

Klenberg, J. (viceadmiral, Finland)

Den militære situation på Østersjøn                                  156                 1985              59

 

Kofoed-Svendsen, F. (MF)

Vi skal fastholde NATO-solidariteten                              158                 1987              18

 

Kragelund, L. (kommandør)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                              167                 1996              209

 

Kristensen, G.K. (generalløjtnant)

Forsvarets situation i 1980.

Et indlæg i forsvarsdebatten                        151                1980              193

 

Kungl Örlogsmannsällskapet

Svenskt sjøforsvar i det nya Europa                                  169                1998              309

 

Lange, N.F. (1573)

Søværnet 1980, og dets fremtidige

muligheder for at løse de opgaver,

der naturligt henhører under det                                        151                1980              207

 

Larsen, B.S. (kommandør)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                               167                1996              223

Lehmann, T. (kommitteret)

Danmark og havretten                                                      165                1994              64

 

Madsen, K. T. (1920)

Anti-SLOC in der sowjetischen

marinetheorie und –praxis                                                 157                1986              207

 

Søværnets fremtid                                                            163                1992              317

 

Melchior, A. (M.F.)

Forsvarskommissionen og Centrum-

Demokraterne                                                                 168                1997              18

 

Mikkelsen, A. (2033)

Maritime Partnerskab for fred øvelser                               166                1995              83

 

Molde, J. (fuldmægtig)

Isens folkeretlige status                                                     153                1982              199

 

Motzfeldt, J. (landsstyreformand)

Det danske forsvar i Grønland                                          169                1998              111

 

Muusfeldt, H. (1926)

Mange små statsrederier eller

en coast guard                                                                 152                1981              165

 

Nielsen, R.R. (kontorchef)

Forsvarsforbeholdets fremtid efter

28. september 2000                                                        171                2000              310

 

Nissen, T.L. (2010)

Undervandsbådes fremtidige roller set i

alliancesammenhæng                                                       167                 1996              67

 

– COMSUBEASTLANT/

COMSUBNORTHWEST                                           167                 1996              73

 

Nygren, J. (statssekretær, Sverige)

Sveriges sikkerhedspolitik og dets

rolle i et foranderligt Europa                       162                1991              208

 

Olesen, J. (1944)

Forsvarets oplevelse af forsvarsfor-

beholdet og de fremtidige konsekvenser

for forsvarets gennemførelse af

internationale opgaver                                                      172                2001              110

 

 

Olsen, E.W. (orlogskaptajn)

Den maritime miljøovervågning og

forureningsbekæmpelsen                                                  169                1998              66

 

Olsen, K.-B. (kontreadmiral, Norge)

Et sjøforsvar for national sikkerhed

og internationalt engagement                       174                2003              410

 

Pusjkin, A. (kontreadmiral, Sovjet)

Den sovjetiske østersøflådes

kampindsats                                                                     156                1985              191

 

Rasmussen, C.V. (orlogskaptajn)

Stigende international interesse for

konventionelle undervandsbåde                                        169                1998              82

 

Rasmussen, J.P. (1644)

Den maritime situation i BALTAP

området                                                                           157                1986              265

 

Redaktionen

Fra Folketinget – svar på §20-spørgsmål:

om korvetten PETER TORDENSKIOLDs

deltagelse i narkotikajagt

ved Sydamerika                                                               172                2001              123

 

Fra Folketinget – svar på §20-spørgsmål:

Om indhøstede erfaringer ved korvetten

PETER TORDENSKIOLDs deltagelse

i NATO-øvelse i Atlanten og Caribien                             172                 2001              196

 

Fra Folketinget §20-spørgsmål: Om

bevillinger i forsvaret                                                        173                2002              16

 

Fra Folketinget – ubåden SÆLEN

Folketingets forhandlinger om

udsendelse af ubåden SÆLEN                                         173                2002              189

 

Rynning, S. (ph.d.)

Danmark og EU’s forsvarspolitik                                      172                2001              185

 

Schmidt, U. (1859)

EU’s indsats i det tidligere Jugoslavien                              168                1997              20

 

Smidt, H. (orlogskaptajn, Norge)

Østersjøens strategiske betydning,

del I og II                                                                        163                1992              133,199

 

Starklint, P. (kommandørkaptajn)

ONUCA                                                                         165                1994              215

 

– EEZ og udvidelse af søterritoriet                                    169                1998              56

 

Sørensen, H. (H.S)

Den forsvarspolitiske menu i 1990-erne                            161                1990              149

 

Thiede, S.E. (1643)

Dansk forsvars rolle og muligheder

inden for rammer af NATO                        160                1989              291

 

Thostrup, Søren S. (1906)

Danmarks maritime interesser i det

internationale magtsamfund                         158                1987              1

 

– Omkring en forsvarsordning                                           159                1988              1

 

Trojan, F. (kommandørkaptajn)

“Den nye I klassen er fra Tyskland”

Udviklingstendenser i den tyske

forbundsmarine                                                                174                2003              370

 

Trøjborg, J. (forsvarsminister)

Søværnet – en status og indledende

betragtninger vedrørende næste

forsvarsforlig                                              172                2001              158

 

– Svar til Forsvarsudvalget: Erfaringer

fra korvetten PETER TORDENSKIOLDs

deltagelse i STANAVFORLANT-øvelsen

i Caribien                                                                     172                2001              232

 

Tupp, E. (afdelingschef, Estland)

Estland og Østersøen                                                       164                1993              199

 

tyske forsvarsministerium, Det

The German Navy, Del I og II                                         163                1992              84,163

 

Taagholt, J. (civilingeniør)

Polhavet, historisk og politisk set                                      151                1980              68

 

– Forskning i Polhavet                                                      151                1980              97

 

Udvalget vedr. forsvarets materiel

Søværnets materiel                                                          168                1997              171

 

 

Walther, J. (2000)

Sømilitær våbenkontrol eller

tillidsskabende foranstaltninger                                         162                1991              131

 

Wang, N.C. (2029)

Meddelelse fra redaktøren –

”Funder-Rapporten”                                                        167                1996              141

 

Weber, F. (cand.phil.)

Danmarks søstrategiske placering i

stormagtsspillet 1900 – 1939                                            162                1991              59

 

Wedin, L. (kommandør, Sverige)

En nordisk sjøstyrka för

fredsfrämjande indsatser                                                   170                1999              146

 

Winther, K.H. (1905)

Om specialisering                                                             152                1981              158

 

– Søværnets fremtid                                                         161                1991              275

 

– Operative konsekvenser for den

fremtidige flåde                                                             169                1998              297

 

Zachariae, F. (2037)

Fransk sikkerheds- og forsvarspolitik                               193                1994              193

 

 

KRIGSKUNST

 

Bolving, K. (2072)

De unge flådetænkere                                                      170                1999              252

 

Søkrigsteori i et historisk lys                       170                1999              255

 

 

Boye, J. (orlogskaptajn)

Falklandskrigen i relation til

søkrigsteoretikerne                                                          170                1999              322

 

 

Dalton, J.H. (flådeminister, USN)

Forward from the sea                                                      166                 1995              98

 

Dannerfjord, P. (orlogskaptajn)

Den danske flåde og krigsteoretikerne                             170                 1999              279

 

 

Elbro, H. (1907)

Om kampinformation                                                       151                1980              267

 

Fink-Jensen, H. (1737)

Ubådens betydning for sø-taktik

og –teknik 1914-45                                                         151                1980              330

 

Frederiksen, L.  (kaptajnløjtnant)

Analyse af ”Forward From The Sea”                                170                1999              285

 

Gregersen, G. (auditør)

Humanitært søværn i fred – krig                                       162                1991              193

 

Gudbjerg, C.L. (kaptajnløjtnant)

Corbett og Joint Vision 2010                                           170                1999              312

 

Hansen, J.C. (2005)

Amerikansk maritim strategi                       165                1994              152

 

– Flådedoktrin                                                                 165                1994              358

 

Hastings, S.A. (kaptajnløjtnant, USN)

Har den amerikanske flåde en doktrin?                             165                1994              169

 

Helle, N. (kommandør, Norge)

Doktrinudvikling i Norge. En status                                   174                2003              207

 

Kieler, S.S.v.F. (1617)

Om kampinformation                                                       173                2002              101

 

Andersen, K. (kaptajnløjtnant)

Dansk Joint Vision år 2010                        170                1999              333

 

Larsen, P.E. (2031)

En amerikansk flådedoktrin                        165                1994              375

 

Martinsen, T.L. (orlogskaptajn)

SEA POWER 2100. US NAVY under

forvandling                                                                       174                2003              358

 

Smith, E.D. (kommandør, USN)

What ”From the sea” didn’t say                                       166                1995              113

 

Till, G. (Dr.)

Strategy in the Far North                                                  156                1985              167

 

Wang, N.C. (2029)

Værnsfælles doktrinudvikling                                            165                1994              353

 

 

 

LEDELSE, ORGANISATION OG ADMINISTRATION

 

Andersen, K. (kaptajnløjtnant)

Dansk Joint Vision år 2010                                            170               1999           333

 

Dynnes Hansen, H. (1684)

Produktivitetsmåling indenfor forsvaret                              154                1983              57

 

Elbro, H. (1907)

Om uddannelse og personel                       169                1998              165

 

Ellegaard Larsen, P. (kommandørkaptajn)

Er orlogsværftet blevet mere effektivt?                              156                1985              9

 

Evald, J.F. (1830)

Status ved vagtskifte i

Naval Team Denmark                                                      166                1995              413

 

Fabricius, B. (1973)

Personel- og uddannelsesstrukturen

(P83)                                                                              160                1989              337

 

– Værnepligt og søværnet                                                 167                1996              347

 

Elbro, H. (1907)

Værnepligtige i 3. eskadre                                                168                1997              256

 

Fiedler, A. (1888)

Status og fremtiden for 2. eskadre                                    166                1995              13

 

– Værnepligtige i 2. eskadre                       168                1997              248

 

Fink-Jensen, H. (1737)

Flådestation Frederikshavn                                               163                1992              330

 

Flagstad, M.T. (2042)

Sidste dansker i Greenwich                        167                1996              43

 

Friis, N. (1976)

Gradsbetegnelser                                                             160                1989              101

 

– Nytårsbetragtninger                                                       160                1989              329

 

– Notits om Tordenskioldsnumre                                      161                1990              316

 

– Den unge søofficers arbejdsvilkår                                   168                1997              334

 

Garde, P. (1732)

Kystdefensionen, fortid-nutid-fremtid                                161                1990              366

 

– Kystdefensionen, fortid-nutid-fremtid                             162                1991              14

 

Gerdorf, J. (ingeniør)

RDN CCIS                                                                     171                2000              277

 

Gilland, B. (civilingeniør)

Verdens energikrise                                                         151                1980              145

 

Godtfredsen, E. (øjenlæge)

Hvad kan der ske når man taber

hovedet                                                                           161                1990              313

 

Grentzmann, W. (1724)

Grønlands Kommando                                                    158                 1987              43

 

Grooss, P. (1863)

Sovjetiske orlogsskibes navne                                          153                1982              139

 

Ditlevsen, S.M. (1762)

Praktisk lederskab                                                           151                1980              447

 

– Kystflådens stab                                                            172                2001              104

 

Conradsen, S. (kaptajnløjtnant)

Mødeaftenerne en hjørnesten i

Søe-Lieutenant-Selskabet                                                170                1999              195

 

Hansen, B. (civilingeniør)

Søværnets materieludvikling                       171                2000              219

 

Hansen, John. (1999)

Nye projekter og den teknologiske

udvikling                                                                          171                2000              228

 

Hansen, J.C. (2005)

Søværnets nye VUT I/L                                                   169                1998              93

 

 

Heisterberg, N. (1620)

Årsager til afgang blandt

Søværnets officerer                                                          153                1982              168

 

 

Hesselberg, P. (orlogskaptajn)

Hvor er den henne?                                                         170                1999              16

 

Hornhaver, H. (1890)

Materielmæssige aspekter for søværnet                            165                1994              335

 

Høy-Pedersen, U. (orlogskaptajn)

Combined Joint Task Force koncepten                            167                1996              279

 

Jensen, F. (meteorologisk institut)

Modernisering af Sø-redningstjenesten                             152                1981              79

 

Jensen, S.T. (2301)

Manden der gik på vandet                                                166                1995              65

 

– K for katastrofe                                                            166                1995              153

 

Jespersen, A. (1796)

En anmeldelse af ”Søofficersrulle

1951-1978”                                                                    152                1981              65

 

– Forudsætninger for fiskeriinspektionen

i Nordøstatlanten                                                          154                1983              143

 

– Fiskeriinspektionens organisation

og udførelse                                                                                        155                1984              1

 

Jørgensen, A.B. (2025)

Søværnets lederudvikling                                                  165                1994              102

 

Jørgensen, T.S. (1984)

Naval Command Course                                                  168                1997              339

 

Kirkegaard-Sørensen, S. (1889)

Skibschefen og søværnets fremtid                                     166                1995              193

 

Koole, J. (tidl. kaptajn i den

hollandske handelsflåde)

Kustwacht/Netherlands Coastguards                                160                1989              160

 

 

Krambeer, Jochen (kommandørkaptajn,

Tyskland)

Den tyske marine                                                             166                1995              257

 

Lang, G.B.O. (O.2085)

Det sidste norske stabskursus for

søofficerer                                                                      166                 1995              313

 

Larsen, J.P. (2389)

Et udvidet TASK GROUP CONCEPT                           171                2000              130

 

– Den nye VUT I/L – uddannelsesmæssig

oase eller ørkenvandring                                                171                2000              149

 

Larsen, K.

En metode til nyttiggørelse af havets

bølgeenergi                                                                      151                1980              218

 

Larsen, K.Aa. (kommandør)

DEMAP – DE’ hvad for noget                                         169                1998              7

 

Larsen, P.E. (2031)

Er orlogsværftet blevet mere effektivt                                156                1985              9

 

Logan, K.V. (magister management)

The Emotional Cycle of Deployment                                 161                1990              109

 

Lund, S. (1870)

Værnepligt i Søværnet                                                      168                1997              78

 

Madsen, J.P. (psykolog)

Den unge officer                                                              166                1995              391

 

Madsen, K. T. (1920)

Status og fremtiden for 5. eskadre                                    166                1995              55

 

Markussen, N.O.R. (kaptajnløjtnant)

Søværnets nye VUT I/L                                                   169                1998              93

 

Søofficersuddannelsen – et andet

perspektiv                                                                       169                1998              190

 

Michelsen, I.R. (1698)

Økonomi i søværnet – en umulighed                                 157                1986              75

 

– Et par kommentarer til KL N.C. Wangs

forslag til en karriereplan i

inspektionsskibseskadren                                              159                1988              112

 

Mikkelsen, P. ( kommandørkaptajn)

Skibsbrande og brandbekæmpelse

i søværnet                                                                         162               1991              29

 

 

 

Mikkelsen, T.(2134)

DANISH TASK GROUP set med VUT II

øjne                                                                                 170                1999              225

 

– Så blev cirklen sluttet                                                     171                2000              292

 

Muusfeldt, H. (1926)

Søofficersrullen                                                                151                1980              179

 

Nielsen, H.O. (2180)

Nyudnævnte officerer vil nødigt sejle

i 1. eskadre                                                                      166                1995              99

 

Nielsen. C. (kommandørkaptajn)

Projektledelse ved SMK                                                  171                2000              209

 

Olsen, J.H. (kommandør)

Delegering af vedligeholdelsesansvaret

og den tilhørende kompetence                                          171                2000              195

 

Petersen, J. (1544)

Forsvarets øverste ledelse                                                151                1980              257

 

– Er vi i for høj grad os selv nok?                                     153                1982              18

 

– r vi på rette spor?                                                          153                1982              227

 

Poulsen. T.O. (1979)

Formandens indledning v. jubilæumsmøde

den 17. september 1984                                                 155                1984              279

 

Pranov, J.B. (1646)

Kommentar                                                                     153                1982              80

 

– Sidebemærkning til

”Vor omstillingsevne”                                                     162                1991              164

 

– Søe-Lieutenant-Selskabets love                                     166                1995              147

 

Revjakov, G. (kommandør, Rusland)

Nakhimov Marineskole                                                    164                1993              62

 

Riis-Hansen, B.H. (1876)

Status og fremtiden for 4. eskadre                                    166                1995              41

 

Ruth, A.S. (kontorchef)

Søværnets Materielkommandos

reorganisering                                            166                1995              321

 

Schjerling, K.P. (oberstløjtnant)

Forsvarsministeriets økonomi- og

regnskabssystem                                                              160                1989              67

 

Simonsen, C.K. (1730)

Især om marinehjemmeværnet                                          159                1988              168

 

Sloth, P. (kaptajnløjtnant)

Søværnets signalskole 1903-2003                                    174                2003              282

 

SOK

Supplerende bemærkninger til artiklen

”Søværnets officersuddannelse”                                        169                1998              186

 

Sørensen, K.

Ny struktur i skibsteknisk afdeling                                    171                2000              200

 

Sørensen, N.E. (1962)

Intern rekruttering til søværnets

officersuddannelser                                                          170                1999              207

 

Sørensen, O. (fuldmægtig)

Rederiansvarets begrænsning                                           153                1982              65

 

Sørensen, O.A. (cand.jur.)

Bjærgning og bjærgeløn                                                   150                1979              181

 

Sørensen, P.B. (1904)

Ved årsskiftet                                            151                1980              1

 

– Ved årsskiftet                                                                152                1981              1

 

– Ved årsskiftet                                                                156                1985              1

 

– Status og visioner for Søværnets

Materielkommando                                                       171                2000              190

 

Termansen, Dan B. (2168)

Udvælgelse og udvikling af officerer

til højeste lederniveau                                                       164                1993              145

 

 

Therkildsen, B.P. (kaptajnløjtnant)

Den uddannelsesteknologiske

model i praksis                                                                156                1985              81

 

 

Thomsen, K.A. (kommandør)

Flådestation Korsør                                                         165                1994              12

 

Thostrup, Søren S. (1906)

Ved årsskiftet                                            157                1986              1

 

Tidemand, P. (kommandør)

Logistik til søværnets skibe                         167                1996              330

 

Tolderlund, P. (2061)

Udstationeret til SACLANT                       167                1996              202

 

Taagholt, J. (civilingeniør)

Modernisering af Søredningstjenesten                              152                 1981              79

 

Walther, J. (2000)

Søværnets officersuddannelse –

en revision er stærkt tiltrængt                                            169                1998              175

 

Wang, N.C. (2029)

Karriereplan i inspektionsskibseskadren                           159                1988              107

 

– Hjælp til selvhjælp (leder)                        168                1997              247a

 

– Uddannelse for livet – til søs (leder)                               168                1997              307

 

Wenzell, M. (2069)

Norsk værnsfælles stabskursus II                                     168                1997              149

 

Wessel-Tolvig, P. (1653)

Flåden og Holmen i dag                                                   154                1983              10

 

-Nu flytter flåden fra Holmen                                            156                1985              227

 

Winther, K.H. (1905)

Ved årsskiftet                                            153                1982              1

 

– Søværnets værnepligtige                                                168                1997              312

 

Winther-Jensen, M. (premierløjtnant)

En ung officers tanker omkring

uddannelse, job og fremtid                                               168                1997              321

 

 

Østergaard, J. (Meteorologisk institut)

Modernisering af Søredningstjenesten                               152                1981              79

 

 

EMNELISTE II.

 

 

Boganmeldelser

 

Dansk litteratur                                                            Årg.               År                  Side

 

Ancker, Paul E.

De danske militære flyvestyrkers

udvikling 1910-1940 (1762)                                            169                1998              43

 

Andrén, Niels

Fredens hav – Vredens hav (1643)                                  153                1983              391

 

Bang, Kaj Nolsøe

Kompasset rundt med marinen                                         150                1979              267

(1490)

 

Skud for boven (1490)                                                    151                1980              479

 

Barfod, J.H.

Flådens fødsel (J.T.)                                                        162                1991              43

 

Bjerg, H.C.

Optegnelser af viceadmiral H. Wenck,

kontreadmiral Reehnitzer og kommandør

A.G. Topsøe-Jensen om tilblivelsen af

lov om Søværnet 1932 (1484)                                         156                1985              97

 

Poul Løwenørn 1751-1826 (1808)                                  156                1985              99

 

Fra neutralitet til besættelse (1542)                                   171                2000              171

 

Bjerg, H.C. – Dahlerup Koch, H. – Nielsen, P.B.

Ubåde gennem 75 år  (1542)                                           156                1985              35

 

Bjørnvad, Anders

Faldne allierede flyvere

1939-1945 (1539)                                                          150                1979              104

 

Christiansen, Poul Verner

Forsvarsministeriet – i fortid og

nutid (M. F.)                                                                    157                1986              90

 

Christensen, R.

Gennem ild og vand (H.C.B.)                                           174                2003              188

 

Clemmensen, M. H.

Værnskulturerne og forsvarspolitikken                              157                1986              302

(1905)

 

Degn, O. – Gøbel, E.

1588-1720. Skuder og

kompagnier (1653)                                                          168                1997              365

 

Delgado, J.P.

Forliste krigsskibe (H.C.B.)                       174                2003              417

 

Ebert, J.

Ankerpladser i Danmark (1681)                                      159                1988              319

 

Engstrøm, J. – Frantzen, Ole L.

Øresunds strategiske rolle i et

historisk perspektiv (Hansen, Clemens)                            171                2000              124

 

Feilberg, Kjeld

De flygtede til kamp                                                         152                1981              116

 

Feldbæk, Ole

Denmark and the Armed Neutrality 1800-1801.

Small Power Policy in a

World War (H.C.B.)                                                       152                1981              113

 

Slaget på Reden (1484)                                                   156                1985              272

 

1720-1814. Storhandlens tid (1653)                                169                1998              49

 

Forsvarskommandoen

Ved forenede kræfter (1653)                                           172                2001              133

 

Forsvarsministerens Rådgivnings-

og analysegruppe 1986/87

5 RAPPORTER (1617)                                                   158                1987              72

 

Frankson, A. – Zerrerling, Z.

Slaget om Kursk – verdens største

panserslag (Jacobsen, P.)                                                 174                2003              346

 

Frantzen, Ole L.

Truslen fra Øst (1808)                                                     152                1981              315

 

Linieskibet HOLSTEN 1772-1814.

et kulturhistorisk studie af et dansk

orlogsskib (1679)                                                            160                1989              41

 

Frantzen, Ole L. – Eriksen, Egon

Dansk Artilleri i Napoleonstiden (1643)                            159                1988              313

 

Garde, Hans Jørgen & Bjerg, Hans Christian

Torpedobåde gennem 100 år (1643)                                150                1979              415

 

Gulløv, Hans Christian

Syv skinnende hvide rener (1643)                                    162                1991              247

 

Hansen, J.

Svitzer-aktionen i 1945 (1653)                                        171                2000              122

 

Hansen, Jens F.

KOMMA’S HAVNELODS 1985 (1904) 156                1985              42

 

KOMMA’S HAVNELODS 1987 (1681)                       158                1987              32

 

Hansen, M. Mugge

Frederik IX’s Dage (1484)                                              151                1980              43

 

Herholdt Jensen, Per

Stormsejlerne (foromtale)                                                 170                1999              357

 

Holm-Petersen, F.

Maritime minder fra Marstal og Ærøskøbing

(W.)                                                                                151                1980              127

 

Huges-Wilson, J.

Militære efterretninger (1928)                                          174                2003              46

 

Jagd, P. B.

Danske forsvarsanlæg i 5000 år

del III  (1542)                                                                 156                1985              101

 

Danske forsvarsanlæg i 5000 år

del I+II (1542)                                                                158                1987              229

 

Jeppesen, H. – Andersen, S. Aa. –

Johansen, H.C.

1960-2000 Containere og

koncentration (1653)                                                       172                2001              367

 

Jørgensen, A.R.

9. April, de spildte muligheders

dag (1653)                                                                      151                1980              290

 

Jørgensen, B.

Fra træskoleflyver til VIP JET (1928)                               173                2002              86

 

Jørgensen, R.

Anden verdenskrig dag for dag                                        174                2003              344

 

Kaarsted, Tage

Admiralen. Andreas de Richelieu (1926)    162                1991              158

 

Kontaktudvalget for dansk maritim historie

og samfundsforskning i samarbejde med

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Forlag (1539)                                            151                1980              246

 

Kort- og Matrikelstyrelsen

Den grønlandske havnelods (1773)                                  161                1990              322

 

Kristensen, H. – Kofoed, C. – Weber, F.

Vestallierede luftangreb i Danmark

under 2. verdenskrig (1878)                       160                1989              174

 

Kullmann, J.B.

I dansk og brasiliansk tjeneste (1490)                               156                1985              331

 

Kystartilleriforeningen

Kystartilleriet/Kystdefensionen/

Kystbefæstningen (F.L.)                                                   155                1984              268

 

Larsen, P.

Bent og ubåden (1904)                                                    156                1985              333

 

Lindeman, J.

VOOGEL PHONIX’S rejse til

Bantam 1677-79 (W.)                                                     157                1986              95

 

Lorck, J.H.

Fregatten Bellona’s togt til

Sydamerika (1490)                                                          152                1981              111

 

Lyman, Bent

KOMMA’s HAVNELODS

1989-1990 (1681)                                                          160                1989              113

 

Lysdal, Edvin

Mine skibe – en helt anden historie

om søens folk (1762)                                                       170                1999              247

 

 

Madsen, Mette

Og så er der kaffe (1653)                                                164                1993              67

 

Miller, D.

Ubåde (1928)                                                                 174                2003              44

 

Molaug, Svein – Scheen, Rolf

Fregatten LOSSEN. Et kulturhistorisk

skattekammer (1490)                                                       155                1984              99

 

Monrad, Anders

1814-1870. Med korn og kul (1653)                               169                1998              350

 

Monrad, A. – Detlefsen, H. –

Johansen, H.C.

1870-1920. Sejl og damp (1653)                                    170                1999              188

 

Mortensen, Michael

Dansk artilleri indtil 1600 (1643)                                      170                1999              353

 

Mosenthal, Basil

Den gode gast (1852)                                                      171                2000              187

 

Nørby, S.

Flådens sænkning den

29. august 1943 (H.C.B.)                                                174                2003              270

 

Odsbjerg, Anders

Nordøstgrønlands Slædepatrulje

1941-45 (L.V.)                                                               162                1991              249

 

Pedersen, Poul Erik

Kommunikation til søs (J.H.B.)                                        165                1994              41

 

Petersen, J.

Mit liv i Søværnet 1934-80 (1573)                                   156                1985              92

 

Picket, Prince og Prior

Dobbeltspil (1928)                                                          172                2001              207

 

Pods, Anngret

Kirkeskibe i Danmark og de tidligere

hertugdømmer Slesvig og

Holsten (B.Ø.)                                                                 161                1990              190

 

Rasmussen, F. – Vedsted, B. –

Johansen, H.C.

1920-1960 Damp og diesel (1653)                                  171                2000              300

 

 

Roslyng-Jensen, Palle

Værnenes politik – politikernes

værn (1539)                                                                    152                1981              60

 

Saabye, E.J.

I medvind       (1542)                                                       153                1982              21

 

Seerup, J.

Søkadetakademiet i

oplysningstiden (Sjøstedt, P.)                                           173                2002              25

 

Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg

Dansk sikkerhedspolitik og forslag om

Norden som kernevåbenfri zone (1818)                           153                1982              233

 

Flådestrategier og nordisk

sikkerhedspolitik (1542)                                                  157                1986              242

 

Siwertsen, Benny

Den flyr ej ilden (1484)                                                    150                1979              133

 

Stevnsborg, Lars

Fortjenstmedaljen 1792-1839. (J.R.W.)                           161                1990              192

 

En allerhøjeste påskønnelse (J.R.W.)                                162                1991              219

 

Søværnet

For Flaget og Flåden – Om Marinens

personel og dets virke 1943-1945

(1818)                                                                             167                1996              363

 

Teisen, J.

Danmarks FLÅDE fra bue og pil

til missil (1539)                                                                155                1984              269

 

Thostrup, Sven

Holmen og Orlogsværftet (1653)                                      161                1990              71

 

Trommer, Aage

Politik og strategi –

2. verdenskrig (1542)                                                      153                1983              393

 

Truslev, Niels

Kobberstik af sejlskibe (W.)                                            151                1980              128

 

Ventegodt, O. – Poulsen, B. – Reick, F. –

Bill, J.

 

Fra stammebåd til skib, tiden indtil

1588 (1653)                                                                   168                 1997              160

 

Wisby, J. – Kolding, H.

Marinehjemmeværnet i 50 år

1952-2002 (1827)                                                          173                2002              163

 

Østre Landsdelskommando

Bornholms militære domiciler (1609)                               158                 1987              132

 

 

Udenlandsk litteratur                                                  

 

Ammon, G.A.

The Soviet Navy in War and

Peace (1808)                                                                  153                 1982              300

 

Ballard, Robert D.

Sådan fandt vi Titanic (1681)                                           161                1990              124

 

Barker, Elisabeth

Churchill and Eden at War (1539)                                    150                1979              263

 

Barker, Nicholas

Beyond Endurance (1653)                                               168                1997              298

 

Bear, G.W.

One Hundred Years of

Sea Power (1852)                                                           166                1995              454

 

Bradford, Dismukes

Soviet Naval Diplomacy (1808)                                       151                1980              183

 

Buchheim, Lothar-Gunther

U-boat War (1737)                                                         150                1979              265

 

Burkard von Mullenheim-Rechberg

Battleship BISMARCK (1484)                                       152                1981              255

 

Clancy, Tom

Jagten på Røde Oktober (1920)                                     157                 1986              210

 

 

Collier, Richard

The Road to Pearl Harbour (1484)                                 153                 1982              302

 

Crane, Jonathan

Submarine (2010)                                                           157                 57                  1986              99

 

Douglass, Joseph D. – Hoeber, A. M.

Soviet Strategy for Nuclear War (1539)                           151                1980              189

 

Ekman, Per-Olof

Sjøfront (1904)                                                               153                1982              90

 

Havsager-Ubåtar och ubåtskrig i

Østersøen (1920)                                                            155                1984              52

 

Fioravanzo, Giuseppe

A History of Naval Tactical

Thought (1808)                                                               151                1980              410

 

Handels- og Søfartsmuseet

Årbog 1979 (W.)                                                            150                1979              191

 

Årbog 1980 (W.)                                                            151                1980              130

 

Årbog 1985 (W.)                                                            157                1986              93

 

Hellberg, Anders – Jörle, Anders

Ubåd 137 – 10 dage som rystede

Sverige (1737)                                                                155                1984              207

 

Hough, Richard

The greatest Crusade (1484)                                           158                1987              89

 

Karzhavin, B. A.

Novorossisk (1863)                                                         165                1994              416

 

Otvazhnyy (1863)                                                            165                1994              417

 

Laffin, John

Damn the Dardanelles (1484)                                          153                1982              24

 

Lewin, Ronald

Ultra Goes to War (1527)                                                150                1979              187

 

Martray, Joseph

La destruction de la marine francaise

par la Revolution (J. R. W.)                        160                1989              311

 

Nitze, Paul H.

Securing the Seas (1808)                                                 152                1981              109

 

Owens, Bill

Liftting the Fog of W (1852)                       171                2000              181

 

Patfield; Peter

The last Fuhrer (1484)                                                     155                1984              209

 

Pemsell, H.

Biographisches Lexikon

zur Seekriegsgeschichte (1490)                                        156                1985              158

 

Philbin, Thobias R.

Admiral von Hipper The Inconvenient

Hero (1484)                                                                    154                1983              166

 

Pope, Dudley

Life in Nelson’s Navy (1490)                                           153                1982              94

 

Prange, Gordon W.

At Dawn We Slept (1484)                                               154                1983              48

 

Miracle at Midway (1484)                                               155                1984              51

 

Romanov, D. A.

KOMSOMOLETS (1863)                                              165                1994              417

 

Rohwer, J.

Axis Submarine Success (H.S.)                                        155                1984              50

 

Allied Submarine Attacks of World

War Two (E.T. Jensen)                                                    168                1997              163

 

Still, William N.

American Sea power in the old

World (1852)                                            167                1996              181

 

Walson, B – Dunn, P.M.

Military Lessons of the Falklands

Islands War (1852)                                                         167                1996              183

 

Wellings, Joseph H.

On his Majesty’s Service (1484)                                      155                1984              100

 

Winston, John

Jellicoe (1484)                                                                 154                1983              46

 

 

 

 

 

 

Nekrologer

 

                                                                 Forf.              Årg.               År.                 Side              

 

 

U.nr. H.K.H. Prins

Galavarnadit Diskul                           1542              155                1984              268

 

1433 Bahnsen, Holger Johan                      1455              150                1979              51

 

1588 Bundesen, Helge Victor                    U.nr               150                1979              258

 

1466 Foss, Holger Eigil                              1553              150                1979              252

 

1398 Lundsteen, Kaj                                 1462              150                1979              255

 

1393 Petersen, Henrik M.                          1551              150                1979              175

 

1552 Barfoed, Sigurd H.L.                         1551              151               1980               93

 

1364 Pontoppidan, Frederik C.                 1420              151                1980              412

 

1440 Qvistgaard, Erhardt J.C.                   1490              151                1980              413

 

1477 Linde, Aage                                      1544              151                1981              57

 

1412 Vedel, Aage H.                                 1542              152                1981              117

 

1568 Andersen, Ralf B.                              1572              152                1981              128

 

1399 Maegaard, Johannes H.                    1403              152                1981              131

 

1613 Larsen, Jørgen W.S.                         1607              152                1981              132

 

1486 Jørgensen, Svend G.                         1484              152                1981              134

 

1452 Jegstrup, Johannes H.J.                     1461              152                1981              430

 

1572 Jørgensen, Helge J.                           1570              152                1981              432

 

1469 Tegner, Isaac W.                              1490              153                1982              27

 

I.18   Pfeiffer, Bruno                                  1490              153                1982              28

 

1536 Mouritzen, Valdemar V.                    1546              153                1982              29

 

1428 Hauptmann-Andersen,

Johannes A.                                      1490              153                1982              31

 

1500 Knudsen, Karl O.                             1619              154                1983              168

 

1482 Prip, Tage S.                                    1484              156                1985              45

 

U.nr. Nickolls, Jack                                   1617              156                1985              105

 

1726 Mathiesen, Gunni                              1730              156                1985              268

 

U.nr. Petersen, Oscar                                 U.nr.              156                1985              269

 

1520 Muusfeldt, Aage L.                           1490              156                1985              324

 

1644 Rieneck, Bent                                   1659              156                1985              325

 

1475 Hertz, Ulf                                          1490              156                1985              329

 

1403 Kjølsen, Frits Aa. H.                         1542              157                1986              44

 

1564 Heisterberg-Andersen,

Fritz Carl                                          1573              157                1986              102

 

1620 Heisterberg, Niels                           1617/1619       157                1986              296

 

I.38   Wethje, Peter J.                               1648               157                1986              300

 

1544 Petersen, Jørgen                               1545               158                1987              68

 

1445 Mørch, Poul Adam                          1527               158                1987              127

 

1489 Bjerre, Thorkel                                 1490              158                1987              130

 

U.nr. Nielsen, J.S.                                      2029              160                1989              45

 

1484 Saabye, Erhard J.                              1490              160                1989              111

 

1678 Thorsen, Jan                                     1760              160                1989              168

 

1633 Kærgaard, Knud S.                          U.nr.              160                1989              169

 

1728 Bülow, Jan von                                 1730              160                1989              171

 

1522 Ziegler, Poul                                     1521              160                1989              172

 

1527 Haugsted, Find                                 1525              160                1989              302

 

1426 Bornemann, Frederik C.                   1673              160                1989              304

 

I.9    Westergaard, Axel R.                        I.14               160                1989              305

 

1504 Ohlson, Anker C.                              1659              160                1989              307

 

1457 Topsøe-Jensen, Aage G.                   1673              160                1989              368

 

1467 Schou, Jørgen Abelin  1573              160                1989              369

 

1796 Jespersen, Arne                                1797              160                1989              373

 

1503 Bonnek, Jan Bjerre                           1490              161                1990              70

 

1502 Dam, Knud Valdemar 1551              161                1990              121

 

1461 Pontoppidan, Svend Erik                  1490              161                1990              122

 

1635 Malmkjær, Kurt                                U.nr.              161                1990              188

 

1539 Wesche, Hans-Henrik O.                  1538              161                1990              320

 

1658 Alsen, Knud                                     1663              161                1990              379

 

1507 Schmidt, Mogens                              1513              162                1991              47

 

I.25   Pedersen, Tage K.                            1550              162                1991              48

 

1670 Agerlin, Aage                                    1659              162                1991              101

 

1668 Ric-Hansen, William                         1592               162                1991              103

 

1621 Westergaard, Otto                           1617/1622      162                1991              161

 

1471 Larsen, Poul V. C. T.                       1542               162                1991              221

 

1623 Ingeman-Nielsen, C. B.                     1653              162                1991              251

 

1627 Aasbjerg-Jacobsen, Per                   1617/1628      162                1991              252

 

1674 Rasmussen, Poul O. E.                      1659              163                1992              173

 

1494 Grønbech, Sven Egede                     1490              165                1994              117

 

1580 Felding, Ole                                      1573              166                1995              159

 

1578 Christiansen, Ib henry  1584              167                1996              65

 

1808 Garde, Hans J.                                1818/1827

/1828             167                1996              189

 

2001 Spøhr, Hans henrik                          2000               167                1996              194

 

1622 Fog-Petersen, Jørgen                      1617                167                1996              303

 

1606 Villesen, Asger U.                          1605/1607        168                1997              56

 

1732 Garde, Poul                                     1730               168                1997              158

 

1508 Ramberg, Kurt Rudolf U.nr.              168                1997              293

 

1585 Nordbrandt, Poul Erik 1582              168                1997              296

 

1586 Hovgaard, Anton Knud                     1614              168                1997              364

 

1624 Brink, Leif Gunnar                         1617/1619        170                1999              127

 

1551 Wolfhagen, Ebbe                             1550               171                2000              303

 

1655 Wolden-Ræthinge, T.  1653              172                2001              136

 

1762 Ditlevsen, Stephen M. 1766              172                2001              200

 

1546 Hviid, Jørgen Alfred                       1576/1632        172                2001              261

 

1725 Matzen, Jørgen S.                           1722/1730       172                2001              264

 

1530 Valentiner, Henning                          1525               172                2001              364

 

1904 Sørensen, Paul B.                           1893/1899       173                2002              28

 

1592 Smidt-Jensen, G. L.                       1589/1593        174                2003              121

 

I.14  Bang, Kai Aage N.                         1589                174                2003              190

 

 

Meddelelser fra udlandet

 

Lande                                                       Forf.              Årg.               År.                 Side              

 

Storbritannien                       1926              150                1979              119

 

Holland/USA/Storbritannien

Norge                                                        U.nr.              150                1979              136

 

Frankrig                                                     1711.             151                1980              243

 

Vesttyskland/Finland/Island  1926              152                1981              311

 

Meddelelser fra andre mariner

 

Lande                                                       Forf.              Årg.               År.                 Side              

 

Finland                                 1926              150                1979              260

 

Sovjetunionen                      1926              151                1980              472

 

Sovjetunionen/USA/Frankrig/

Storbritannien                       1818              151                1980              285

 

USA                                                         1926              151                1980              403

 

Storbritannien/USA                                    1926              152                1981              44

 

Sverige/Storbritannien                                1926              152                1981              99

 

Storbritannien/USA                                    1926              152                1981              296

 

Vesttyskland                                              1926              153                1982              58

 

 

Meddelelser fra Søe-Lieutenant-Selskabet

 

Formanden

 

                                                                 Forf.              Årg.               År.                 Side              

 

Meddelelse fra SLS                                   FM                150                1979              142

 

Prisopgaver for 1980                                 FM                151                1980              35

 

Embedsmænd i det 196.

forsamlingsår                        FM                151                1980              96

 

Belønning for årsartikel for

T.f.S. årgang 1950                                     FM                151                1980              136

 

Meddelelse fra bestyrelsen                         FM                151                1980              186

 

Meddelelse fra bestyrelsen                         FM                152                1981              10

 

Referat af § 32-møde

16. oktober 1980                                      FM                152                1981              31

 

Flådens sammensætning                             FM                152                1981              145

 

Bestyrelse og embedsmænd

I det 198. forsamlingsår                              FM                152                1981              383

 

Referat af § 32-møde 15.

oktober 1981                                             FM                153                1982              15

 

Meddelelser fra SLS                                  FM                153                1982              171

 

 

Referat af § 32-møde 4.

november 1982                                         FM                153                1982              383

 

Meddelelser fra BST                                  FM                154                1983              142

 

Referat af § 32-møde den

27. oktober 2006                                      FM                155                1984              45

 

SLS jubilæumsmøde den

17. april 1984                                            FM                155                1984              279

 

Meddelelse fra bestyrelsen                         FM                155                1984              307

 

Militærhistorisk konference 1985               FM                156                1985              49

 

Embedsmænd                                            FM                158                1987              244

 

Formandens beretning for

210. forsamlingsår                                      FM                165                1994              261

 

Meddelelse                                                FM                166                1995              227

 

Meddelelse fra formanden                          FM                166                1995              376

 

Formandens beretning                                FM                167                1996              298

 

Meddelelse                                                FM                167                1996              346

 

Ny bestyrelse                       FM                168                1997              42

 

Formandens beretning                                FM                168                1997              298

 

Møderækken                                             FM                168                1997              362

 

Formandens beretning                                FM                169                1998              345

 

Formandens beretning                                FM                170                1999              196

 

Har SLS en fremtid?                                  FM                170                1999              360

 

Referat af § 32-møde                                 FM                171                2000              363

 

Formandens beretning                                FM                171                2000              370

 

Møde i Selskabet                                       FM                172                2001              64

 

Formandens beretning                                FM                172                2001              198

 

Møderækken for det 218.

forsamlingsår                        FM                172                2001              258

 

Formandens beretning                                FM                172                2001              350

 

Julemøde                                                   FM                172                2001              363

 

Møde i Frederikshavn                                FM                173                2002              13

 

Stillingsopslag                       FM                173                2002              23

 

Møderækken for det 219.

forsamlingsår                        FM                173                2002              295

 

Formandens beretning                                FM                173                2002              296

 

Formandens beretning                                FM                174                2003              403

 

 

Sekretæren

 

Meddelelse                                                SEK              167                1996              64

 

SLS årsregnskab og

fondsoversigt                        SEK              172                2001              358

 

Selskabets regnskab                                  SEK              173                2002              306

 

 

Redaktøren

 

Orlogsmuseet                       RED              150                1979              120

 

Liste over flåden primo

januar 1980                                              RED               151                1980              39

 

Kompasplatten 1979                                 RED              151                1980              48

 

Rettelse                                                     RED              151                1980              256

 

Meddelelse                                                RED              151                1980              400

 

Ved årsskiftet                       RED              152                1981              1

 

Liste overflåden primo

januar 1981                                               RED              152                1981              37

 

Ved årsskiftet                       RED              153                1982              1

 

Ved årsskiftet                       RED              156                1985              1

 

Personmeddelelser                                     RED              156                1985              225

 

Ved årsskiftet                       RED              157                1986              1

 

Meddelelse vedr. tidsskriftet RED              160                1989              64

 

Orientering om prisopgave                          RED              163                1992              400

 

Rettelse                                                     RED              163                1992              192

 

Redaktionsudvalget                                    RED              164                1993              233

 

Rettelse                                                     RED              165                1994              63

 

Meddelelse                                                RED              165                1994              119

 

Stillingsopslag                       RED              165                1994              189

 

TFS på Internettet                                      RED              167                1996              236

 

Redaktørens beretning                                RED              167                1996              300

 

Funder-rapporten                                      RED              167                1996              302

 

Forsvarskommissionen                               RED              167                1996              362

 

Redaktørens beretning                                RED              168                1997              298

 

TFS på Internettet                                      RED              168                1997              363

 

Meddelelse fra redaktøren                          RED              169                1998              102

 

Meddelelse                                                RED              170                1999              112

 

Redaktørens beretning                                RED              170                1999              243

 

Om boganmeldelser                                   RED              170                1999              249

 

Selskabets historie                                     RED              170                1999              359

 

Marinens bibliotek                                     RED              171                2000              308

 

Redaktørens beretning                                RED              171                2000              374

 

Orlogsmuseet                       RED              172                2001              108

 

Foromtale                                                  RED              172                2001              109

 

§ 20-spørgsmål                                          RED              172                2001              123

 

§ 20-spørgsmål                                          RED              172                2001              196

 

Redaktørens beretning                                RED              172                2001              355

 

§ 20-spørgsmål                                          RED              173                2002              17

 

Redaktørens beretning                               RED               173                2002              302

 

Bogtilbud                                                   RED              174                2003              48

 

Marinekalender                                          RED              174                2003              272

 

 

Blandede meddelelser

 

Torpedobåde gennem 100 år,

Garde, H. J. – Bjerg, H. C.                                              150                1979              179

 

Truslen fra Øst, meddelelse fra

Marinehistorisk Selskab                                                   150                1979              208

 

Efterlysning af smalfilmsmateriale,

Reinhardt, Kai                                                                 151                1980              192

 

Forsvarsakademiet fylder 150 år,

Forsvarsakademiet                                                          151                1980              398

 

Prisopgaver for 1981,

Kieler, S.                                                                         152                1981              53

 

Framtagning av ubåter i Sverige,

Kinnunen, P.                                                                    152                1981              99

 

Bogsalg, Søværnets Officersskole                                    152                1981              268

 

Flådens sammensætning,

Muusfeldt, H.                                             153                1982              33

 

Prisopgaver for 1982, Garde, H. J. –

Kieler, S. – Sørensen, A.                                                 153                1982              98

 

SLS jubilæumsværk, Teisen, J.                                        153                1982              172

 

 

Prisspørgsmål for 1983, Thorsen, J. –

Garde, H. J. – Sørensen, A.                       153                1982              390

 

Prisspørgsmål for 1984, Nielsen, P. B. –

Thorsen, J. – Rosenberg, N.                      155                1984              95

 

Henstilling vedrørende ”Danske

søofficerer 1833-1982”                                                   155                1984              171

 

Danske søofficerer, Teisen, J.                                          156                1985              47

 

Prisspørgsmål for 1986, Winther, J. L. –

Riis Hansen, B. – Grentzmann, W.                                   156                1985              309

 

Prisspørgsmål for 1987,

Bedømmelsesudvalget                                                      157                1987              319

 

En overset forfremmelse, Teisen, J.                                  158                1987              70

 

Minekrigen 1940-1945, Weber, F.                                  158                1987              135

 

Prisspørgsmål for 1988,

Bedømmelsesudvalget                                                      158                1987              245

 

Priskonkurrence, Danmarks Tekniske

Højskole                                                                         158                1987              247

 

Prisspørgsmål for 1989,

Bedømmelsesudvalget                                                      160                1989              65

 

Billeder søges,

Olsen, Gunnar                                                                 162                1991              166

 

Særudstilling om marinemaleren

Søren Brunoe, Jensen, O. Lisberg                                    163                1992              260

 

Prisspørgsmål for det 209.

forsamlingsår, Bedømmelsesudvalget                                163                1992              316

 

Stillingsopslag,

Søofficers-Foreningen                                                      172                2001              65

 

Foromtale, Midtgaard, K. N.                                           172                2001              211

 

Foromtale, Nørby, Søren                                                 174                2003              49

 

 

Meddelelser fra Marinens Bibliotek

 

årgang            år                   sider

 

Erhvervelser                         150                1979              107, 144, 200, 239, 273, 419

–                              151                1980              45, 137, 187, 248, 296, 348

–                              152                1981              137, 206, 258, 318, 373, 435

–                              153                1982              59, 132, 190, 268, 352, 436

–                              154                1983              51, 111, 172, 240

–                              155                1984              54, 102, 173, 213, 271, 308

–                              156                1985              51, 108, 160, 220, 275, 335

–                              157                1986              59, 106, 212, 251, 311,

–                              158                1987              34, 92, 138, 235

–                              159                1988              32, 116, 127, 183, 320, 325

–                              160                1889              46, 50, 115, 179, 314, 375

–                              161                1990              126, 138, 195, 254, 325, 381

–                              162                1991              50, 107, 167, 223, 255, 262, 324

–                              163                1992              123, 175, 248, 308, 373, 392

–                              164                1993              70, 121, 128, 236, 248

–                              165                1994              45, 52, 120, 182, 246, 325, 419

–                              166                1995              72, 79, 228, 234, 304, 378, 455

–                              167                1996              119, 238, 305, 365,

–                              168                1997              57, 116, 164, 241, 300, 367

–                              169                1998              51, 103, 209, 353

–                              171                2000              379, 380, 387

–                              172                2001              67, 139, 215, 230, 266, 369, 376

–                              173                2002              32, 88, 95, 171, 178, 241, 308

–                              174                2003              49, 54, 125, 193, 273, 349, 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFATTERLISTE I.

 

 

Årg.               År                  Side              

Albrechtsen, S. (1856)

Status over oplægsarbejdet til

næste forsvarsforlig                                                          151                1980              9

 

Amled, B. (generalløjtnant)

NATO i 40 år – en maritim alliances

jubilæum                                                                          160                1989              6

 

Ancker, P.E. (major, cand. phil)

Angrebet på Pearl Harbour                                              162                1991              298

 

Andersen, H. (1987)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                               167                1996              216

 

Andersen, K. (kaptajnløjtnant)

Dansk Joint Vision år 2010                        170                1999              333

 

Andersen, K. Riis (1992)

Barentshavet                                                                    150                1979              353

 

Andersen, P.A. (1865)

Status og fremtiden for 1. eskadre                                    166                1995              2

 

Andersen, P.N. (premierløjtnant)

Øget indsats for intern rekruttering til

Søværnets Officersskole bør overvejes                             170                1999              93

 

Andersen, S.V. (1880)

Marinens helikopterforband                        157                1986              85

 

Arentoft, J. (1636)

Bevaring af den sidste dansk byggede

ubåd                                                                                157                1986              82

 

Asmussen, J. (kapelmester)

Soldatersange og tapre historier

(foromtale)                                                                      170                 1999              303

 

Bagge, A.G. (1852)

Sejlkutterne SVANEN og THYRAS

besøg i Stockholm i forbindelse med                            170                 1999             200

DANEX i august 1997

 

 

Baggett, L. (admiral, USN)

NATO’s Maritime Strategy in the

North Atlantic                                                                  157                1986              221

 

Bang, K. Nolsøe (I.14)

BELLONA –

BALNAGASK/SUMMERLEE

sagen (replik)                                             152                1981              201

 

Bauch, E. (civilingeniør)

Redegørelse for choksikringens

udvikling i søværnet 1945-2000                                       172                2001              1

 

Bech-Larsen, B. (premierløjtnant)

Studietur til SAN – South African Navy                           169                1998              199

 

Berg, O. (chefhydrograf)

Elektroniske søkort                                                          167                1996              112

 

Berthelsen, U.M. (2019)

STANDARD FLEX 300 – operationer

uden for nærområdet, del I                                               166                1995              336

 

– STANDARD FLEX 300 – operationer

uden for nærområdet, del II                                          166                1995              421

 

– Den hollandske flådes nye

LCF-fregatprojekt                                                        169                1998              338

 

– SF-300 projektgruppe kamprolle                                  171                2000              258

 

Beukel, E. (lektor)

Sovjetisk flådestrategi, herunder

relationer til dansk sikkerhedspolitik                                 151                1980              49

 

Bindner, N.A. (1878)

Status og fremtiden for 3. eskadre                                    166                1995              27

 

Bjerg, H.C. (overarkivar)

DAS GIBT’S NUR EINMAL…                                     150                1979              151

 

– Søtaktikkens udvikling 1650-1850                                150                1979              209

 

– Operation K N U, Den danske flåde

29. august 1943                                                            154                1983              119

 

– Fra Tordenskjold til Tordenskiold                                  154                1983              232

 

– Flåde eller søpoliti –

Søe-Lieutenant-Selskabet og

nedrustningsbestræbelserne i 1920’erne   155                1984              181

 

– Poul de Løwenørn og stiftelsen af

Søe-Lieutenant-Selskabet

1784-90                                                                       155                1984              195

 

– Mahan om sømilitære uddannelse                                   157                1986              113

 

– Washington-traktaten 1922                                           161                1990              1

 

– Tordenskiolds-interessen                                               161                1990              267

 

– Søværnet og dets personel 1940-45                              169                1998              21

 

– Kundskab og dyd – træk af søofficers-

uddannelsen i Danmark 1701-2001                               172                2001              125

 

– Frederik Ludvig Norden – søofficer og

egyptolog i 1700-tallet                                                  172                2001              237

 

– Efterskrift – apostelens tommelfinger                              173                2002              79

 

– Flyvning i søværnet gennem 25 år                                  173                2002              82

 

– Flytningen af NIELS JUEL statuen?                               174                2003              29

 

Bolving, K. (2072)

Den unge skibschef                                                          167                1996              24

 

– De unge flådetænkere                                                    170                1999              252

 

– Søkrigsteori i et historisk lys                                          170                1999              255

 

– Ubåde i internationale operationer                                  171                2000              85

 

Borck, K.E.J. (1827)

Chef for Søværnets Operative

Kommando 1989-1995                                                   166                1995              162

 

Borck, N.C. (1943)

Vedligeholdelse – udvendigt program

Willemoes-klassen                                                           150                1979              121

 

– Kystbatterier i dansk sømilitært forsvar                          152                1981              149

 

– Standard Flex 300                                                        155                1984              119

 

– Standardflex eller ej                                                       156                1985              25

 

– Den fleksible flåde – år 2000                                         159                1988              18

 

– Sømilitær rustningskontrol                                              161                1990              12

 

– NATO og WEU                                                           162                1992              333(1)

 

– Den unge søofficers arbejdsvilkår                                   168                1997              334

 

– Miljøovervågning mv. af havområder

med ubemandede flyvende droner                                 169                1998              78

 

Borg, P.  (orlogskaptajn)

Opmåling i Grønland, del I – II                                         168                1997              216,263

 

Bork, J.F. (1657)

Om forsvarsforliget 1985-87.

Oplæg til paneldebat                                                        156                1985              285

 

Boye, J. (orlogskaptajn)

Falklandskrigen i relation til

søkrigsteoretikerne                                                          170                1999              322

 

Brandsborg, J. (2229)

The importance of being earnest                                      166                 1995              399

 

– De fordømtes odyssey                                                  167                 1996              57

 

Brix, H. (navigationsmester)

Terrestrisk og astronomisk

pladsbestemmelse                                                            155                1984              22

 

Brunhøj, P. (cand. scient. pol.)

Israelsk strategisk diversificering                                       166                1995              294

 

Brusendorff, J.D. (1760)

Hensigten med P-83                                                        163                1992              103

 

Buch, E. (lic. scient)

Operationel oceanografi                                                   168                1997              351

 

Budsted, P. (1777)

Søværnets nye inspektionsskibe (IS86)

THETIS-klassen                                                              161                1990              165

 

 

Buur, C.  (kapajnløjtnant)

Flådehelikoptere i Danmark – hvad

gik galt?                                                                           171                2000              327

 

Bæhring, Max (forbundsfomand)

Skibsværfterne og søværnets behov

for nye skibe                                                                   168                 1997              308

 

Christensen, P.B. (kommandør)

Fleksible støtteskibe og patruljeskibe                               171                 2000              249

 

Christophersen, L.R. (1989)

Norden som atomvåbenfri zone                                        160                1989              189

 

Clausen, G.B. (cand. phil.)

Det danske søværns kamp 1932-1940

for søværnets genopbygning                       151                1980              417

 

– Forholdet mellem den danske hær og

det danske søværn 1932-1934.

Forhandling eller konflikt?                                            152                 1981              385

 

– Lov om søværnets ordning af 23. marts

1932, – med særlig henblik på lovens

tilblivelseshistorie. Et detailstudie.                                 155                 1984              140

 

Conradsen, S. (kaptajnløtnant)

Mødeaftenerne en hjørnesten i

Søe-Lieutenant-Selskabet                                               170                 1999              195

 

Cortes, P. (1967)

STANAVFORLANT – 25 år                                         163                1992              231

 

– Farvandsovervågningen – før, nu og

i fremtiden                                                                     168                1997              123

 

– Dansk deltagelse i internationale

maritime operationer                                                     171                2000              75

 

Cortzen, J. (chefredaktør)

Hold på Holmen                                                              161                1990              117

 

Dahl, P. (civilingeniør)

NATO FORACS                                                            150                1979              40

 

Dalsgaard, H. (1779)

Færøerne og relationerne til Danmark                               160                1989              11

 

Dalton, J.H. (flådeminister, USN)

Forward from the Sea                                                     166                 1995              98

 

Damm, A.P. (2068)

Kommentarer til ”Svensk sjøforsvar i det

nya Europa”                                                                    169                 1998              306

 

– Chefsutbilding i Sverige                                                 170                 1999              153

 

Danmarks Rederiforening (D.R.)

Den danske handelsflådes interesser i

internationalt perspektiv                                                   158                 1987              27

 

Dannerfjord, P. (kaptajnløtnant)

Den danske flåde og krigsteoretikerne                             170                 1999             279

 

Dinesen, J. (1882)

Færøernes Kommando og NATO                                  167                 1996              338

 

Ditlevsen, S.M. (1762)

Ved Årsskiftet                                                                 150                1979              1

 

– Praktisk lederskab                                                        151                1980              447

 

– Kystflådens stab                                                            172                2001              104

 

– Den danske marines apoteose                                       172                2001              106

 

Dyhre, J. (kapajnløjtnant)

Se Dannerfjord, P.

 

Dynnes Hansen, H. (1684)

Produktivitetsmåling indenfor forsvaret                             154                 1983              57

 

Eiberg, O.G. (1953)

Falklandskrigen                                                                156                1985              115

 

Elbro, H. (1907)

Om kampinformation                                                       151                1980              267

 

– Kustwacht/Netherlands coastguard                                160                1989              160

 

– Om Golfen. Del I: Starten                                              162                1991              119

 

– Operative perspektiver for søværnet                              165                1994              128

 

– Værnepligtige i 3. eskadre                                             168                1997              256

 

– Om uddannelse og personel                                           169                1998              165

 

Ellegaard Larsen, P. (orlogskaptajn)

Er orlogsværftet blevet mere effektivt?                              156                1985              9

 

Elleman-Jensen, U. (udenrisminister)

Derfor har vi brug for søværnet                                        158                1987              14

 

– NATO i 40 år – en maritim alliances

jubilæum                                                                       160                1989              1

 

Enevoldsen, B.P.M. (kaptajnløjtnant)

Se Frederiksen, L.

 

Engell, H. (forsvarsminister)

Søværnet i de kommende år                       154                1983              133

 

– Konservative krav til fremtidens

forsvar                                                                          168                1997              10

 

Enggaard, K. (MF)

Forsvarskommisionen og Venstre                                     168                1997              15

 

Engstrøm, S.E. (2039)

Kommando- og støtteskib                                                167                1996              248

 

Eriksen, L. (kaptajnløjtnant)

Se Frederiksen, L.

 

Estrup, J. (MF)

Forsvarskommisionen og Det Radikale

Venstre                                                                           168                1997              5

 

Evald, J.F. (1830)

Status ved vagtskifte i

Naval Team Denmark                                                      166                1995              413

 

Fabricius, B. (1973)

Personel- og uddannelsesstrukturen

(P83)                                                                              160                1989              337

 

– Værnepligt og søværnet                                                 167                1996              347

 

Fage-Pedersen, E. (1855)

Grønlands Kommando og NATO                                    167                1996              290

 

Fiedler, A. (1888)

Status og fremtiden for 2. eskadre                                    166                1995              13

 

– Værnepligtige i 2. eskadre                        168                1997              248

 

– Forsvaret af Grønland i dag                                           172                2001              168

 

Fink-Jensen, H. (1737)

Ubådens betydning for søtaktik

og –teknik 1914-45                                                         151                1980              330

 

– Hvad er den optimale størrelse af en

kystubåd?                                                                     152                1981              240

 

– Flådestation Frederikshavn                                                                  163                1992              330

 

Fisker, K.A. (orlogskaptajn)

Forsvarskommissionen af 1997                                        169                1998              224

 

Flagstad, M.T. (2042)

Sidste dansker i Greenwich                        167                1996              43

 

Flensburg, O. (civilingeniør)

Våbenteknologiske perspektiver                                       152                1981              271

 

– At tæmme teknologien                                                   158                1987              115

 

Forsvarskommisionen 1997

Kommissionsberetning – Søværnet                                   169                1998              230

 

Frederiksen, A.S. (marinemaler)

Det engelske angreb på Christiansø                                  151                1980              88

 

Frederiksen, L.  (kaptajnløjtnant)

Analyse af ”Forward from the Sea”                                  170                1999              285

 

Friedman, Norman (forfatter,USA)

Danskerne anskaffer store skibe                                       174                2003              37

 

Friis, N. (1976)

Offensiv flådepolitik                                                         159                1988              27

 

– Gradsbetegnelser                                                          160                1989              101

 

– Nytårsbetragtninger                                                       160                1989              329

 

– Notits om Tordenskioldsnumre                                      161                1990              316

 

– Sverige og den svenske marine                                      166                1995              242

 

– Den unge søofficers arbejdsvilkår                                   168                1997              334

 

Garde, H.J. (1808)

Forbundsrepublikken Tyskland

Forbundsmarinen fylder 25 år                                          151                1980              470

 

– Samarbejde og konflikt mellem de

allierede omkring det nordligste

Atlanterhav                                                                   152                1981              11

 

– Østersøen – Den Sovjetiske flådes

første og største baseområde                                        156                1985              66

 

– Den nye amerikanske maritime

strategi                                                                         157                1986              59

 

– Vor omstillingsevne                                                       162                1991              1

 

– Dansk forsvars internationale

engagement                                                                  165                 1994              1

 

Garde, H.U.C.F. (1521)

I engelsk tjeneste 1944 – 45                      162                1991              152

 

Garde, P. (1732)

Kystdefensionen, fortid-nutid-fremtid                                161                1990              366

 

– Kystdefensionen, fortid-nutid-fremtid                             162                1991              14

 

Gerdorf, J. (ingeniør)

RDN CCIS                                                                     171                2000              277

 

Gewecke, K. (kadet)

På togt med USS BRISCOE

i Middelhavet                                             167                1996              196

 

Gilland, B. (civilingeniør)

Verdens energikrise                                                         151                1980              145

 

Gjedsted, A. (kaptajnløjtnant)

Se Boye, J.

 

Glahn, J. (1783)

VIKING-projektet i Forsvarsloven af

27. februar 2001                                                             172                2001              279

– Anvendelse af FLEX-SUB i søværnet                            173                2002              217

 

 

Godtfredsen, E. (øjenlæge)

Hvad kan der ske når man taber

hovedet                                                                           161                1990              313

 

Gottlieb, J.L. (kommendørkaptajn, Sverige)

Admiralen Johan Ludvig Gottlieb som

forfattare                                                                         156                1985              297

 

Gottlieb, P.J.B. (premierløjtnant)

Studietur til Royal Australian Navy

(RAN) HMAS MELBOURNE, del I – II  170                1999              101,130

 

Gregersen, G. (auditør)

Humanitært søværn i fred – krig                                       162                1991              193

 

Grentzmann, W. (1724)

Grønlands Kommando                                                     158                1987              43

 

Grooss, P. (1863)

Sovjetiske orlogsskibes navne                                          153                1982              139

 

– The Strategic Defence Review                                       169                1998              329

 

Grove, E.J. (Naval Research Director)

Maritim dialog                                                                 161                1990              47

 

Gudbjerg, C.L. (kaptajnløjtnant)

Corbett og Joint Vision 2010                                           170                1999              312

 

Gøbel, E. (seniorforsker)

I kamp for flåden (foromtale)                                           170                1999              192

 

Hall, P. (overstyrmand)

Dynamisk positionering og dets

anvendelse i handelsflåden                                                172                2001              56

 

Hammer, H. (orlogskaptajn)

Mindre standardfartøjer                                                   171                2000              254

 

Hansen, B. (civilingeniør)

Søværnets materieludvikling                       171                2000              219

 

Hansen, F. (2007)

Sovjetisk flådestrategi i Det indiske

Ocean                                                                             152                1981              329

 

– Landbaserede sømålsmissiler                                         161                1990              233

 

Hansen, Jørn. (1817)

Coast Guard eller ej?                                                      152                 1981              369

 

– Anvendelse af mini-undervandsbåde

i søværnet                                                                       173                 2002              252

 

Hansen, John. (1999)

Nye projekter og den teknologiske

udvikling                                                                          171                2000              228

 

Hansen, J.C. (2005)

Amerikansk maritim strategi                       165                1994              152

 

– Flådedoktrin                                                                                       165                1994              358

 

– Danmarks sikkerhedspolitik, et

historisk perspektiv                                                       166                1995              181

 

– Søværnets nye VUT I/L                                                169                1998              93

 

Hansen, Karsten P. (1899)

Sikkerhedspolitisk situationsrapport                                 167                 1996              144

 

– Apostelens tommelfinger 9. august

1971 et eksempel på søværnets virke

på Grønland                                                                                     173                 2002              46

 

Hansen, L.H. (2047)

Maritime FN-operationer                                                165                 1994              270

 

Harboe-Hansen, H. (1619)

Den kunne skyde                                                            153                 1982              5

 

– Om debat og undervandsbåde                                       173                2002              2

 

Harms, C. (orlogsprovst)

Tale den 16. september 1984                                          155                1984              301

 

Hartmann, H.H. (2093)

Kashmir                                                                          167                1996              33

 

Hastings, S.A. (kaptajnløjtnant, USN)

Har den amerikanske flåde en doktrin?                             165                1994              169

 

Hastrup, H.V. (ingeniør)

Nye danske ubåde                                                           167                1996              87

 

 

Haurholm, O. (cand. phil.)

Viceadmiral Rechnitzer                                                     165                1994              304, 388

 

Heisterberg, N. (1620)

Betragtninger vedrørende en

ny forsvarsordning                                                           150                1979              245

 

– Om begrebet krisestyring                                               153                1982              83

 

– Årsager til afgang blandt

Søværnets officerer                                                       153                1982              168

 

Helle, N. (kommandør, Norge)

Doktrinudvikling i Norge. En status                                   174                2003              207

 

Hesselballe, P.A. (1952)

Thermal Imaging radarens aføser?                                    154                1983              1

 

Hesselberg, P. (orlogskaptajn)

Hvor er den henne?                                                         170                1999              16

 

Hirsch, L.H. (kaptajnløjtnant)

Se Gudbjerg, C.L.

 

Hjorth, M. (kaptajnløjtnant)

Se Boye, J.

 

Holm, A. (1673)

Hvad er ”skæppe rær” – og hvorfra

kommer udtrykket                                                           155                1984              304

 

– Lidt mere om ”skæppe rær”                                          161                1990              187

 

Hornhaver, H. (1890)

Tidevand                                                                         160                1989              95

 

– Materielmæssige aspekter for søværnet                          165                1994              335

 

Horsted, C. (kaptajnløjtnant)

Se Dannerfjord, P.

 

Houe, P.H. (MF)

Det danske søværn – og den

militære trussel                                                                 158                1987              6

 

Housted, E. (prokurist)

Armeens transportflåde i 1849                                         170                1999              66

 

 

Hækkerup, H. (forsvarsminister)

Forsvarskommissionen af 1997                                        168                1997              2

 

Høgh, C. (1843)

Søværnets tekniske kontrol og skibs-

og våbensikkerhed i søværnet                                          171                2000              215

 

Hørby, B. (kapajnløjtnant)

Se Frederiksen, L.

 

Høy-Pedersen, U. (orlogskaptajn)

Combined Joint Task Force koncepten                            167                1996              279

 

Jacobsen, P. (lektor)

Midway – et vendepunkt                                                  172                2001              32

 

– Tordenskiold som eskadrechef og

administrator                                                                                       172                2001              284

 

– Matapan, den bristede drøm om

”Mare nostrum”                                                            173                2002              225

 

– Aix Roads 1809. Søkrigshistoriens

sidste branderangreb                                                    174                 2003              383

 

Jans, E. (lektor)

Tjekkiet og NATO                                                          167                1996              231

 

Jarman, L. (L.J.)

Advanced Remote Minehunting

Systems (ARMS)                                                            160                1989              29

 

Jensby, S.Aa. (MF)

Søværnet i det 21. århundrede                                         171                2000              66

 

Jensen, E.T. (orlogskaptajn)

Fremdrivningssystemer i undervandsbåde

nu og i fremtiden                                                              167                1996              92

 

Jensen, F. (meteorologisk institut)

Modernisering af Søredningstjenesten                               152                1981              79

 

Jensen, F.P. (dr. phil.)

Ny artikel om polske militære planer                                 173                2002              151

 

Jensen, G.

se under Taagholt

Jensen, Ib G. (cand. mag.)

Vind og taktik i Køge Bugt 1. juli 1677                           158                 1987              149

 

Jensen, K.B. (1959)

NATO’s sydøstlige flanke                                               159                 1988              193

 

– The Baltic Sea in The

Post-Cold War World                                                 164                 1993              213

 

Jensen, S.T. (2301)

Manden der gik på vandet                                               166                 1995              65

 

– K for katastrofe                                                            166                 1995              153

 

Jespersen, A. (1796)

Elektronisk krigsførelse                                                   151                 1980              305

 

– En anmeldelse af ”Søofficersrulle

1951-1978”                                                                                      152                 1981              65

 

– Fiskeriinspektionens historie i

korte træk                                                                    153                1982              279

 

– Forudsætninger for fiskeriinspektionen

i Nordøstatlanten                                                         154                1983              143

 

– Fiskeriinspektionens organisation

og udførelse                                                                                        155                1984              1

 

Jessen, J.J. (J.J.J.)

Se under Termansen, D.B.

 

Joensen, H.R. (1925)

Kabelminelæggeren LANGELAND

fylder 30 år                                                                      151                1980              465

 

– Italiensk ubåd sænkede

”ESSO COPENHAGEN”                                            153                1982              74

 

Johnson, L. (se under Taagholt)

 

Jordt, L.

Standardflex eller ej                                                         156                1985              21

 

Juster, M. (KL)

Se Andersen, K.

 

 

Jørgensen, A. (Fhv. Statsminister)

Krav til søværnet                                                             158                1987              5

 

Jørgensen, A.B. (2025)

Søværnets lederudvikling                                                  165                1994              102

 

Jørgensen, T.S. (1984)

Naval Command College                                                 168                1997              339

 

Jørgensen, T.Ø. (2038)

Søværnets fremtid                                                            163                1992              69

 

-NATO RESPONSE FORCE som

transformator                                                                 174                2003              70

 

Kieler, S.S.v.F. (1617)

Maritime pressionsformer og aspekter

ved krisestyring                                                                159                1988              137

 

– Luftfartøjer mod skibe i 2. verdenskrig

og senere                                                                      161                1990              333

 

– Søværnets vilkår og virke under den

tyske besættelse april 1940 til august

1940                                                                            164                1993              1

 

– Den strategiske udvikling i og omkring

Østersøen under den kolde krig                                    169                1998              116

 

– April 1940, Søværnet og Rechnitzer                              171                2000              6

 

– Om kampinformation                                                     173                2002              101

 

– Om selvmordsvåben og kamikazetaktik

under stillehavskrigen                                                    174                2003              4

 

Kilt, J.M. (1771)

Det kongelige danske søkortarkiv

1784 – 22. oktober 1984                                                155                1984              221

 

Kilt, O. (orlogskaptajn)

Søopmåling                                                                      152                1981              282

 

Kinnunen, P. (kommandørkaptajn, Sverige)

Små ubåtar – men hur små?                       154                1983              33

 

Kirkegaard-Sørensen, S. (1889)

Skibschefen og søværnets fremtid                                    166                 1995              193

 

– Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                           167                 1996              221

 

Kjølsen, F.H. (1403)

Vore orlogsgasters bevæbning

fra 1807 og 100 år frem                                                  150                 1979              32

 

– Vore orlogsskibsnavne                                                 151                 1980              84

 

– En norsk søofficers togt

med Royal Navy 1849-1951                                        152                1981              247

 

– Ubaadsmuseet ved Portsmouth                                      154                1983              72

 

– Peder Skram                                                                   155             1984              92

 

– Nogle erindringer fra 138. og 148.

forsamlingsår                                                                155                1984              193

 

– Mimrefrokostens historie                                               155                1984              303

 

Klenberg, J. (viceadmiral, Finland)

Den militære situation på Østersjøn                                   156                1985              59

 

Kofoed-Svendsen, F. (MF)

Vi skal fastholde NATO-solidariteten                               158                1987              18

 

Koole, J. (tidl. kaptajn i den hollandske handelsflåde)

Kustwacht/Netherlands Coastguards                                160                1989              160

 

Kragelund, L. (kommandør)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                               167                1996              209

 

Krambeer, Jochen (kommandørkaptajn, Tyskland)

Den tyske marine                                                             166                1995              257

 

Kristensen, G.K. (generalløjtnant)

Forsvarets situation i 1980.

Et indlæg i forsvarsdebatten                        151                1980              193

 

Kungl. Örlogsmannsällskapet

Svenskt sjøforsvar i det nya Europa                                  169                1998              309

 

Kaarsted, T. (professor)

Træk af søværnets historie set gennem

Søe-Lieutenant-Selskabets kikkert                                155                 1984             283

 

 

Lang, G.B.O. (2085)

Det sidste norske stabskursus for

søofficerer                                                                       166                1995              313

 

Lange, N.F. (1573)

Søværnet 1980, og dets fremtidige

muligheder for at løse de opgaver,

der naturligt henhører under det                                        151                1980              207

Langhorne, G. (1518)

På gråt papir – En analyse                                                154                1983              185

 

Larsen, B.S. (kommandør)

Kommentarer til ”Funder-Rapporten”                               167                1996              223

 

Larsen, G. (1965)

STANDARD FLEX 300

minerydningssystemet                                                       161                1990              207

 

Larsen, J.P. (2389)

Studierejse til Royal Australian Navy                                167                1996              1

Se Gudbjerg, C.L.

 

– Et udvidet TASK GROUP CONCEPT                         171                2000              130

 

– Den nye VUT I/L – uddannelsesmæssig

oase eller ørkenvandring                                                171                2000              149

 

Larsen, K.

En metode til nyttiggørelse af havets

bølgeenergi                                                                      151                1980              218

 

Larsen, K.Aa. (kommandør)

DEMAP – DE’ hvad for noget                                         169                1998              7

 

Larsen, P.E. (2031)

Er orlogsværftet blevet mere effektivt                                156                1985              9

 

– En amerikansk flådedoktrin                                           165                1994              375

 

Laub, S. (1659)

Operation Safari                                                              164                1993              81

 

Legene, P.M. (kommandørkaptajn)

Ubådsprojektet VIKING                                                 171                2000              243

 

Lehmann, T. (kommitteret)

Danmark og havretten                                                      165                1994              64

Lensbøl, H.E. (1693)

Luftskibe                                                                         157                1986              72

 

Lilholt, H. (civilingeniør)

Glasforstærket polyester – Et

konstruktionsmateriale til flådens

FLEX 300 skibe                                                              157                1986              163

 

Lisberg Jensen, O. (museumsdirektør)

Bevaring af den sidste byggede danske

ubåd                                                                                157                1986              41

 

Logan, Kathleen V. (MA)

The Emotional Cycle of Deployment                                 161                1990              109

 

Lund, S. (1870)

Værnepligt i Søværnet                                                      168                1997              78

 

Lyng, J. (general)

Lidt om 9. april                                                                161                1990              81

 

Madsen, J.P. (psykolog)

Den unge officer                                                              166                1995              391

 

Madsen, K. T. (1920)

Falklandskrigens fregatter

og flyvemaskiner                                                              159                1988              52

 

– Anti-SLOC in der sowjetischen

marinetheorie und –praxis                                              157                1986              207

 

– Søværnets fremtid                                                         163                1992              317

 

– Status og fremtiden for 5. eskadre                                  166                1995              55

 

– Valg af ubådstype                                                         168                1997              64

 

– Hvorfor et kommando- og støtteskib                             169                1998              141

 

Madsen, S.E. (1954)

Oplæg til debat vedr. undervandsbåde                              152                1981              153

 

Markussen, N.O.R. (kaptajnløjtnant)

Søværnets nye VUT I/L                                                   169                1998              93

 

– Søofficersuddannelsen – et andet

perspektiv                                                                    169                1998              190

 

Martinsen, T.L. (orlogskaptajn)

Hangarskibe og Hangarskibs

operationer, del I–II–III–IV                       170                1999              47,113,

161,212

– Aspekter af den maritime logistiks

historie, del I                                                                                       170                1999              341

 

– Aspekter af de maritime logistiks

historie, del II-III                                                          171                2000              101,158

 

– SEA SPARROW projektet                                                                 174                2003              83

 

– SEA POWER 2100. US NAVY under

forvandling                                                                    174                2003              358

 

Martiny, S. (1741)

Har de eksisterende navigations-

systemer en plads i en satellitverden?                                151                1980              161

 

– Fiskeriinspektion og fiskeribeskyttelse                            151                1980              365

 

Mathiesen, N. (2440)

Se Gudbjerg, C.L.

 

Melchior, A. (MF)

Forsvarskommissionen og Centrum

Demokraterne                                                                 168                1997              18

 

Melchiors, J. (civilingeniør)

MCM og minestyringsprojektet                                        171                2000              270

 

Michelsen, I.R. (1698)

Økonomi i søværnet – en umulighed                                 157                1986              75

 

– Et par kommentarer til KL N.C. Wangs

forslag til en karriereplan i

inspektionsskibseskadren                                              159                1988              112

 

Mikkelsen, A. (2033)

Maritime Partnerskab for fred øvelser                               166                1995              83

 

Mikkelsen, Aksel (civilingeniør)

Gustaf Holm, østgrønlændernes ven                                 166                1995              289

 

Mikkelsen, P. ( kommandørkaptajn)

Skibsbrande og brandbekæmpelse

i søværnet                                                                        162                1991              29

 

Mikkelsen, T. (2134)

DANISH TASK GROUP set med VUT II

øjne                                                                                 170                1999              225

 

– Så blev cirklen sluttet                                                     171                2000              292

 

Mistry, J. (kaptajnløjtnant)

Se Boye, J.

 

Molde, J. (fuldmægtig)

Isens folkeretlige status                                                     153                1982              199

 

Monnerup, E. (1872)

Lodsloven fylder 150 år                                                   152                1981              213

 

Motzfeldt, J. (landsstyreformand)

Det danske forsvar i Grønland                                          169                1998              111

 

Muusfeldt, H. (1926)

Flådens nye korvetter                                                       150                1979              61

 

– Søofficersrullen                                                             151                1980              179

 

– Mange små statsrederier eller

en coast guard                                                              152                1981              165

 

– Flådens skibe – Fregateskadren                                     153                1982              33

 

– Flådens skibe – Torpedobådseskadren                          153                1982              100

 

– Flådens skibe –

Undervandsbådseskadren                                             153                1982              174

 

– Flådens skibe – Mineskibseskadren                               153                1982              237

 

– Flådens skibe – Fiskeriinspektionen                               153                1982              304

 

– Flådens skibe – Dannebrog m.fl.                                    153                1983              399

 

– Korvetter i STANAVFORLANT                                 163                1992              261

 

Mygind, J. (kaptajnløjtnant)

Se Frederiksen, L.

 

Nielsen, H.O. (2180)

Se under Termansen, D.B.

 

-Nyudnævnte officerer vil nødigt sejle

i 1. eskadre                                                                      166                1995              99

 

– Den maritime indsats i Nordatlanten                               167                1996              314

 

– Baggrunden for indsættelsen af

”Hans Hedtoft” i grønlandsfarten                                   170                1999              34

 

Nielsen, R.R. (kontorchef)

Forsvarsforbeholdets fremtid efter

28. september 2000                                                        171                2000              310

 

Nielsen, T.B. (1910)

Om Golfen. Del II: OLFERT FISCHER

og ørkenstormen                                                              162                1991              179

 

Nielsen. C. (kommandørkaptajn)

Projektledelse ved SMK                                                  171                2000              209

 

Nissen, T.L. (2010)

Undervandsbådes fremtidige roller set i

alliancesammenhæng                                                        167                1996              67

 

– COMSUBEASTLANT/

COMSUBNORTHWEST                                                                 167                1996              73

 

Norit, P.V. (1938)

Slædepatruljen SIRIUS –

suverænitetshåndhævelse gennem 50 år                            171                2000              322

 

Nygren, J. (statssekretær, Sverige)

Sveriges sikkerhedspolitik og dets

rolle i et foranderligt Europa                       162                1991              208

 

Nørby, S. (stud. mag.)

Fra orlogsmuseet, skæbnen for flådens

enheder efter sænkningen

den 29. august 1943                                                        173                2002              160

 

– Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945                          174                2003              21

 

Nørgaard, C.A. (2009)

Indtryk fra Nordatlanten                                                   167                1996              225

 

Olesen, B.Bechman. (orlogskaptajn)

Kaliningrad oblast                                                            166                1995              122

 

 

 

Olesen, J. (1944)

Forsvarets oplevelse af forsvarsfor-

beholdet og de fremtidige konsekvenser

for forsvarets gennemførelse af

internationale opgaver                                                     172                 2001              110

 

Olsen, E.W. (orlogskaptajn)

Den maritime miljøovervågning og

forureningsbekæmpelsen                                                 169                 1998              66

 

Olsen, J.H. (kommandør)

Delegering af vedligeholdelsesansvaret

og den tilhørende kompetence                                          171                2000              195

 

Olsen, K.-B. (KA, Norge)

Et sjøforsvar for national sikkerhed

og internationalt engagement                       174                2003              410

 

Olsen, N.A.K. (2021)

Antiubådsvåben til STANDARD

FLEX 300                                                                       165                1994              73

 

Olsen, S. (kaptajnløjtnant)

Se Andersen, K.

 

Ovesen, S. (kommandørkaptajn)

Orlogsliv og –lune                                                            173                2002              14

 

Pedersen, A.S. (1939)

NATO Sea Sparrow Missile Project

og fremtiden                                                                     161                1990              91

 

Petersen, J. (1544)

Forsvarets øverste ledelse                                                151                1980              257

 

– Er vi i for høj grad os selv nok?                                     153                1982              18

 

– Er vi på rette spor?                                                        153                1982              227

 

– Nye ubåde                                                                    155                1984              61

 

Petersen, S. (2004)

Skibstrafiksystem                                                             165                1994              232

 

 

Petersen, S.T. (1740)

Holmens 300-årsdag                                                       161                1990              250

 

Piotrowski, P. (historiker)

Landgang i Danmark                                                        173                2002              154

 

Poulsen, J.B. (kaptajnløjtnant)

Se Dannerfjord, P.

Se Buur, C.

 

Poulsen. T.N. (2364)

Studierejse til Royal Navy,

Vestindien 1994                                                              166                1995              204

 

Poulsen. T.O. (1979)

Formandens indledning v. jubilæumsmøde

den 17. september 1984                                                  155                1984              279

 

Pranov, J.B. (1646)

Kommentar                                                                     153                1982              80

 

– Sidebemærkning til

”Vor omstillingsevne”                                                    162                1991              164

 

– Søe-Lieutenant-Selskabets love                                     166                1995              147

 

Prip, T.S. (1482)

Søridderen-affæren                                                          150                1979              349

 

Pusjkin, A. (kontreadmiral, Sovjet)

Den sovjetiske østersøflådes

kampindsats                                                                     156                1985              191

 

Rasmussen, C.V. (orlogskaptajn)

Stigende international interesse for

konventionelle undervandsbåde                                      169                 1998              82

 

Rasmussen, D.N. (2220)

Dansk deltagelse på den hollandske

ubådschefskole 1995                                                      167                 1996              75

 

Rasmussen, F.A. (cand. phil.)

Henrik Gerner                                                                 163                1992              272

 

Rasmussen, J.P. (1644)

Den maritime situation i BALTAP

området                                                                           157                1986              265

 

Rasmussen, K.E. (kadet)

Studietur til den canadiske

stillehavsflåde, Del I- II                                                    168                1997              43,103

 

Rasmussen, T.S.R. (kaptajnløjtnant)

Se Dannerfjord, P.

Se Larsen, J.P.

Se Larsen, J.P.

 

Redaktionen

Liste over flåden primo januar 1979                                 150                1979              6

Liste over flåden primo januar 1980                                 151                1980              39

Liste over flåden primo januar 1981                                 152                1981              37

Liste over flåden primo januar 1985                                 156                1985              29

Liste over flåden primo januar 1986                                 157                1986              8

 

Fra Folketinget – svar på §20-spørgsmål:

om korvetten PETER TORDENSKIOLDs

deltagelse i narkotikajagt

ved Sydamerika                                                               172                2001              123

 

Fra Folketinget – svar på §20-spørgsmål:

Om indhøstede erfaringer ved korvetten

PETER TORDENSKIOLDs deltagelse

i NATO-øvelse i Atlanten og Caribien                              172                2001              196

 

Fra Folketinget §20-spørgsmål: Om

bevillinger i forsvaret                                                        173                2002              16

 

Fra Folketinget – ubåden SÆLEN

Folketingets forhandlinger om

udsendelse af ubåden SÆLEN                                         173                2002              189

 

Revjakov, G. (kommandør, Rusland)

Nakhimov Marineskole                                                    164                1993              62

 

Riis-Hansen, B.H. (1876)

Status og fremtiden for 4. eskadre                                    166                1995              41

 

Rode, E. (1874)

Luftforsvar nu og i fremtiden                       157                1986              279

 

– STANFLEX-300 princippet                                         165                1994              95

 

Rodholm, I.B. (1576)

NIELS IUELs kamp i Isefjorden

29. august 1943                                                               174                2003              134

 

Rune, C. (kadet)

Fremtidens overfladekrigsskibe                                        160                1989              125

 

Ruth, A.S. (kontorchef)

Søværnets Materielkommandos

reorganisering                                            166                1995              321

 

Rynning, S. (ph.d.)

Danmark og EU’s forsvarspolitik                                      172                2001              185

 

Rørly, M. (1711)

Den franske strategiske

undervandsbåd LE TONNANT

indgået i aktiv tjeneste                                                      151                1980              243

 

Schack, S. (premierløjtnant)

Studietur til US ROSS DDG 71                                       171                2000              91

 

Schjerling, K.P. (oberstløjtnant)

Forsvarsministeriets økonomi- og

regnskabssystem                                                              160                1989              67

 

Schmidt, U. (1859)

EU’s indsats i det tidligere Jugoslavien                             168                 1997              20

 

Seerup, J. (cand. mag)

Olfert Fischer – manden og

hans miljø                                                                        172                2001              84

 

-En pensioneret søofficers øjenvidne-

skildring af slaget på Reden – Peter

Schiønnings dagbog anno 1801                                     172                2001              95

 

Sigurskjold, R. F. (R.F.S)

Scharnhorst                                                                     165                1994              28

 

Simonsen, C.K. (1730)

Især om marinehjemmeværnet                                          159                1988              168

 

Sjevtjenko, V. (kommandør, Sovjet)

Den sovjetiske Østersøflåde ved starten af

den store fædrelandskrig                                                  158                1987              99

 

Skogøy, J.O. (kaptajnløjtnant)

”Tumleren”s STANAVFORLANT-

deployering 1999                                                             170                1999              295

 

 

– SÆLENs deltagelse i operation

ACTIVE ENDEAVOUR i 2002                                  173                2002              210

 

Skotte, L.H. (1891)

Kan søværnets kampenheder overleve

den moderne lufttrussel                                                     153                1983              363

 

Sloth, P. (kaptajnløjtnant)

Søværnets signalskole 1903-2003                                    174                2003              282

 

Smidt, H. (orlogskaptajn, Norge)

Østersjøens strategiske betydning,

del I og II                                                                        163                1992              133,199

 

Smith, E.D. (kommandør, USN)

What ”From the Sea” didn’t say                                       166                1995              113

 

SOK

Supplerende bemærkninger til artiklen

”Søværnets officersuddannelse”                                       169                 1998              186

 

Starklint, P. (kommandørkaptajn)

ONUCA                                                                         165                1994              215

 

– EEZ og udvidelse af søterritoriet                                    169                1998              56

 

Stege, B. (ingeniør)

C3-udviklingen                                                                171                2000              289

 

Stevnsborg, L. (L.S.)

Fra admiral Niels Juel til korvetten

OLFERT FISCHER                                                        163                1992              347

 

Strate, K. (premierløjtnant)

Sommertur med USS KEARSARGE                               171                2000              135

 

Struckmann, A.C. (1587)

Svolderslaget                                             167                1996              127

 

Sørensen, A. (1818)

Strategiske atomundervandsbåde                                     151                1980              285

 

Sørensen, H. (H.S)

Den forsvarspolitiske menu i 1990-erne                            161                1990              149

 

Sørensen, K. (overingeniør)

Ny struktur i skibsteknisk afdeling                                    171                2000              200

 

Sørensen, N.E. (1962)

Inspektionsskibet VÆDDERNS togter til

Malaysia og Sydafrika                                                      166                1995              274

 

– Intern rekruttering til søværnets

officersuddannelser                                                       170                1999              207

 

Sørensen, O. (fuldmægtig)

Rederiansvarets begrænsning                                           153                1982              65

 

Sørensen, O.A. (kaptajnløjtnant – cand.jur.)

Bjærgning og bjærgeløn                                                   150                1979              181

 

Sørensen, P.B. (1904)

Ved årsskiftet                                            151                1980              1

 

– Ved årsskiftet                                                                152                1981              1

 

– Ved årsskiftet                                                                156                1985              1

 

– Dansk undervandsbåd

som museumsbåd                                                         156                1985              259

 

– Det norske ”Sjømilitære Samfund”

150 år                                                                          156                1985              303

 

– Miniubådstruslen                                                           157                1986              14

 

– Status og visioner for Søværnets

Materielkommando                                                       171                2000              190

 

Taylor, J.R. (ingeniør)

At tæmme teknologien                                                     158                1987              115

 

Teisen, J. (1490)

Dommens dag – den 9. april 1940                                    161                1990              85

 

Termansen, Dan B. (2168)

Udvælgelse og udvikling af officerer

til højeste lederniveau                                                       164                1993              145

 

Therkildsen, B.P. (kaptajnløjtnant)

Den uddannelsesteknologiske

model i praksis                                                                156                1985              81

 

Thiede, S.E. (1643)

Dansk forsvars rolle og muligheder

inden for rammer af NATO                        160                1989              291

 

Thomsen, K.A. (kommandør)

Flådestation Korsør                                                         165                1994              12

 

Thomsen, L. (kaptajnløjtnant)

Se Andersen, K.

 

Thostrup, Sven S. (1542)

Vort tidsskrift gennem 150 år                                           150                1979              13

 

-Erindringer om beredskab,

sikringsstyrke og besættelse                                           161                1990              283

 

– Erindringer om den danske marine

i Sverige                                                                       163                1992              342(10)

 

– Mindesmærke for viceadmiral

A.H. Vedel                                                                   164                1993              103

 

– Om Søværnet 1940-49, del I – II                                  168                1997              84,137

 

– Sømandskongen H.M. admiral kong

Frederik IX – 1899 – 11. marts 1999                           170                1999              6

 

– Den danske flådes udvikling og virke

i det 20. århundrede del I-II-III                                    174                2003              155,219,301

 

Thostrup, Søren S. (1906)

Ved årsskiftet                                            157                1986              1

 

– Danmarks maritime interesser i det

internationale magtsamfund                                            158                1987              1

 

– Omkring en forsvarsordning                                           159                1988              1

 

Tidemand, P. (kommandør)

Logistik til søværnets skibe                         167                1996              330

 

Till, G. (dr.)

Strategy in the Far North                                                  156                1985              167

 

Toft, P. (cand. mag.)

Årsagerne til mytteriet

på HMS BOUNTY?                                                       154                1983              75

 

Tolderlund, P. (2061)

Udstationeret til SACLANT                       167                1996              202

 

 

Torp-Petersen, S. (1740)

Holmens 300-årsdag                                                       161                1990              250

Trojan, F. (kommandørkaptajn)

“Den nye I klassen er fra Tyskland”

Udviklingstendenser i den tyske

forbundsmarine                                                                174                2003              370

 

Trøjborg, J. (forsvarsminister)

Søværnet – en status og indledende

betragtninger vedrørende næste

forsvarsforlig                                              172                2001              158

 

– Svar til Forsvarsudvalget: Erfaringer

fra korvetten PETER TORDENSKIOLDs

deltagelse i STANAVFORLANT-øvelsen

i Caribien                                                                     172                2001              232

 

Tupp, E. (afdelingschef, Estland)

Estland og Østersøen                                                      164                 1993              199

 

Det tyske Forsvarsministerium

The German Navy, Del I og II                                         163                1992              84,163

 

Taagholt, J. (civilingeniør)

Polhavet, historisk og politisk set                                      151                1980              68

 

– Forskning i Polhavet                                                      151                1980              97

 

– Modernisering af Søredningstjenesten                            152                1981              79

 

– FRAM isdriftstationerne 1979-82                                  155                1984              69

 

– Danskeren Vitus Bering og hans indsats

som søofficer for den russiske Zar                                 162                1991              231

 

Udvalget vedr. forsvarets materiel

Søværnets materiel                                                          168                1997              171

 

Vedel, J. (kaptajnløjtnant)

Se Andersen, K.

 

Voxtorp, S. (1844)

Træk af flådens historie siden 1969                                  162                1991              89

 

Walther, J. C. (2000)

Østersøen. Sømilitær våbenkontrol eller

tillidsskabende foranstaltninger                                         162                1991              131

 

– Kommando- støtteskibet i en operativ

sammenhæng                                                                169                1998              2

 

– Søværnets officersuddannelse –

en revision er stærkt tiltrængt                                         169                1998              175

 

Wang, N.C. (2029)

Karriereplan i inspektionsskibseskadren     159                1988              107

 

– Værnsfælles doktrinudvikling                                         165                1994              353

 

– Meddelelse fra redaktøren –

 

– ”Funder-Rapporten”                                                     167                1996              141

 

– Hjælp til selvhjælp (leder)                                              168                1997              247a

 

– Uddannelse for livet – til søs (leder)                              168                 1997              307

 

– Derfor et kommando- støtteskib                                   169                 1998              154

 

Weber, F. (cand. phil.)

Danmarks søstrategiske placering i

stormagtsspillet 1900 – 1939                                            162                1991              59

 

Wedin, L. (kommandør, Sverige)

En nordisk sjøstyrka før

fredsfræmjande indsatser                                                  170                1999              146

 

Wenzell, M. (2069)

Norsk værnsfælles stabskursus II                                     168                1997              149

 

Wessel-Tolvig, P. (1653)

Våbenteknologiske perspektiver                                       152                1981              271

 

– Flåden og Holmen i dag                                                 154                1983              10

 

– Nu flytter flåden fra Holmen                                           156                1985              227

 

West, S.

Nye internationale regler om

redningsmidler i civile skibe                        170                1999              26

 

Westergaard, N. (kaptajløjtnant)

Se Boye, J.

 

Wethje, J. (I.38)

Atlantic Liners under krigen                        157                1986              237

 

Wiinholt, C.A. (kaptajnløjtnant)

Se Gudbjerg, C.L.

 

Winther, K.H. (1905)

Om specialisering                                                             152                1981              158

 

– Ved årsskiftet                                                                153                1982              1

 

– Søværnets fremtid                                                         161                1991              275

 

– Søværnets værnepligtige                                                168                1997              312

 

– Operative konsekvenser for den

fremtidige flåde                                                             169                1998              297

 

– 9. april 1940 – læren og arven –

set af efterkrigsgenerationen                                          171                2000              1

 

Winther-Jensen, M. (premierløjtnat)

En ung officers tanker omkring

uddannelse, job og fremtid                                              168                 1997              321

 

Zachariae, F. (2037)

Fransk sikkerheds- og forsvarspolitik                             193                 1994              193

 

Østergaard, J. (meteorolog)

Modernisering af Søredningstjenesten                              152                 1981              79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFATTERLISTE II.

 

Andersen, N.E. (1663)

Nekrologer                                                                     161               1990              379

 

Arendrup, A.E. (1462)

Nekrologer                                                                     150               1979              255

 

Bagge, Asger G. (1852)

Boganmeldelser                                                               171                2000              187

166                1995              454

171                2000              181

167                1996              181

167                1996              183

 

 

Bang, K. Aa. N. (I.14)

Nekrologer                                                                      160                1989              305

 

Bech, J. H. (1772)

Boganmeldelser                                                               165                1994              41

 

Bedømmelsesudvalget

Prisspørgsmål for 1987                                                    157                1987              319

Prisspørgsmål for 1989                                                    160                1989              65

Prisspørgsmål for det 209.

Forsamlingsår                                            163                1992              316

 

Bindner, N.A. (1878)

Boganmeldelser                                                               160                1989              174

 

Bistrup, F.W. (1550)

Nekrologer                                                                      162                1991              48

171               2000              303

 

Bjerg, H. C.

Boganmeldelser                                                               174                2003              188

174                2003              417

152                1981              113

174                2003              270

Torpedobåde gennem 100 år                                           150                1979              179

 

Borck, K.E.J. (1827)

Boganmeldelser                                                               173                2002              163

167                1996              189

 

 

Brusendorff, J.D. (1760)

Nekrologer                                                                      160                1989              168

 

Børgesen, C.S. (1614)

Nekrologer                                                                      168                1997              364

Christensen, W.W. (1632)

Nekrologer                                                                      172                2001              261

 

Danmarks Tekniske Højskole

Priskonkurrence                                                              158                1987              247

 

Ditlevsen, S. M. (1762)

Boganmeldelser                                                               169                1998              43

170                1999              247

Fischer, J.O. 1648)

Nekrologer                                                                     157                 1986              300

 

Fink-Jensen, H. (1737)

Boganmeldelser                                                               150                1979              265

155                1984              207

Fog-Petersen, J. (1622)

Nekrologer                                                                      162                1991              161

 

Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet fylder 150 år                                      151                1980              398

 

Fyren Kieler, S. S. von (1617)

Boganmeldelser                                                               158                1987              72

Prisopgaver for 1981                                                       152                1981              53

 

M. F.

Boganmeldelser                                                               157                1986              90

 

Garde, H. J. (1808)

Boganmeldelser                                                               156                1985              99

151                1980              183

152                1981              315

151                1980              410

152                1981              109

Torpedobåde gennem 100 år                                           150                1979              179

Prisopgaver for 1982                                                       153                1982              98

Prisspørgsmål for 1983                                                    153                1982              390

 

 

Garde, H.U.C.F. (1521)

Nekrologer                                                                      160                1989              172

 

 

Glarborg, Steen (1628)

Nekrologer                                                                      162                1991              252

 

Grentzmann, W. (1724)

Prisspørgsmål for 1986                                                    156                1985              309

 

Grooss, P. (1863)

Boganmeldelser                                                               165                1994              416

165                1994              417

165                1994              417

 

Groth, Preben (1766)

Nekrologer                                                                     172                2001             200

 

Hansen, C. Vest (kaptajnløjtnant)

Boganmeldelser                                                               171                2000              124

 

Hansen, H.E. (1607)

Nekrologer                                                                     152                1981              132

                                                                                       168                1997              56

Hansen, Karsten P. (1899)

Nekrologer                                                                      173                2002              28

 

Harboe-Hansen, H. (1619)

Nekrologer                                                                      154                1983              168

157                1986              296

170                1999              127

 

Haugsted, F. (1527)

Boganmeldelser                                                               150                1979              187

Nekrologer                                                                      158                1987              127

 

Helk, Niels (1797)

Nekrologer                                                                     160               1989              373

 

Helms, A. (1525)

Nekrologer                                                                      160                1989              302

172                2001              364

Heise, V.P. (1582)

Nekrolger                                                                       168                1997             296

 

Hervad-Jørgensen, B. (1609)

Boganmeldelser                                                               158                1987              132

 

Holm, A. (1673)

Nekrologer                                                                      160                1989              304

160                1989              368

 

Holm, P.P. (1545)

Nekrolger                                                                       158                1987               68

 

Howard, Patrick (1893)

Nekrologer                                                                     173                2002               28

 

Hviid, J.A. (1546)

Nekrologer                                                                     153                1982               29

 

Jacobsen, P.

Boganmeldelser                                                               174                2003              346

 

Jensen, E. T. (orlogskaptajn)

Boganmeldelser                                                               168                1997              163

 

Jensen, O.Lisberg (museumsdiektør)

Særudstilling om marinemaleren

Søren Brunoe                                            163                1992              260

 

Jørgensen, H. J. (1572)

Nekrologer                                                                      152                1981              128

 

Kieler, S.S.v.F. (1617)

Nekrologer                                                                      156                1985              105

157                1986              296

162                1991              161

162                1991              252

167                1996              303

170                1999              127

Prisopgaver for 1982                                                       153                1982              98

 

Kinnunen, P.

Framtagning av ubåter i Sverige                                       152                 1981              99

 

Kjølsen, F. Aa. H. (1403)

Nekrologer                                                                     152                 1981              131

 

Koch, H. C. D. (1928)

Boganmeldelser                                                               174                2003              46

174                2003              44

172                2001              207

173                2002              86

 

Konradsen, K.G. (1538)

Nekrologer                                                                      161                1990              320

 

Lange, N.F. (1573)

Boganmeldelser                                                               156                1985              92

Nekrologer                                                                      157                1986              102

160                1989              369

166                1995              159

 

Laub, S. (1659)

Nekrologer                                                                      156                1985              325

160                1989              307

162                1991              101

163                1992              173

 

Lichtenberg, G. E. C. de (1420)

Nekrologer                                                                      151                1980              412

 

Lichtenberg, O. (1773)

Boganmeldelser                                                               161                1990              322

Madsen, K. T. (1920)

Boganmeldelser                                                               157                1986              210

155                1984              52

 

Marckmann, Otto L.W. (1513)

Nekrologer                                                                     162                 1991              47

 

Marinehistorisk Selskab

Truslen fra Øst                                                                 150                1979              208

 

Midtgaard, K.N. (u.nr.)

Foromtale                                                                        172                2001              211

 

Muusfeldt, H. (1926)

Boganmeldelser                                                               162                1991              158

Meddelelser fra udlandet                                                  150                1979              119

152                1981              311

Meddelelser fra andre mariner                                          150                1979              260

151                1980              472

151                1980              403

152                1981              44

152                1981              99

152                1981              296

153                1982              58

Flådens sammensætning                                                   153                1982              33

 

 

Mørch, P.A. (1445)

Nekrologer                                                                     150                1979              51

 

Nielsen, H. (1605)

Nekrologer                                                                      168                1997              56

 

Nielsen, P.B. (1790)

Prisspørgsmål for 1984                                                    155                1984              95

 

Nissen, T.L. (2010)

Boganmeldelser                                                               157                1986              99

 

Nørby, S. (stud.mag.)

Foromtale                                                                        174                2003              49

 

Odder, O.J.  (1570)

Nekrologer                                                                     152                1981            432

 

Olsen, Gunnar (bibliotekar)

Billeder søges                                            162                1991              166

 

Prause, H.L. (1553)

Nekrologer                                                                     150                1979             252

 

Petersen, J. (1544)

Nekrologer                                                                      151                1981              57

 

Pontoppidan, S. E. (1461)

Nekrologer                                                                     152                 1981              430

 

Reinhardt, Kai

Efterlysning af smalfilmsmateriale                                     151                 1980              192

 

Riis-Hansen, B. (1876)

Prisspørgsmål for 1986                                                    156                1985              309

 

Rodholm, I.B. (1576)

Nekrologer                                                                     172                 2001              261

 

Rosenberg, N. (1835)

Prisspørgsmål for 1984                                                   155                 1984              95

 

Rørly, M. (1711)

Meddelelser fra udlandet                                                  151                1980              243

 

Raabye, K.V. (1584)

Nekrologer                                                167                1996              65

 

Schriver, P. (1828)

Nekrologer                                                                     167                 1996              189

 

Simonsen, C.K. (1730)

Nekrologer                                                                      156                1985              268

160                1989              171

168                1997              158

172                2001              264

 

Sjøstedt, P.

Boganmeldelser                                                               173                2002              25

 

Skrydstrup, H. (civilingeniør)

Boganmeldelser                                                               155                1984              50

 

Smidt-Jensen, G.L. (1592)

Nekrologer                                                                      162                1991              103

 

Stegmann, N.F. (1593)

Nekrologer                                                                      174                2003              121

 

Stilling, J.V. (1589)

Nekrologer                                                                      174                2003              121

174                2003              190

 

Søderlund, K. (1681)

Boganmeldelser                                                               159                1988              319

158                1987              32

160                1989              113

161                1990              124

 

Søe-Lieutenant-Selskabet

Formanden

Meddelelse fra SLS                                                         150                1979              142

Prisopgaver for 1980                                                       151                1980              35

Embedsmænd i det 196.

forsamlingsår                                              151                1980              96

Belønning for årsartikel for

Årgang 1950                                                                   151                1980              136

Meddelelse fra bestyrelsen                                               151                1980              186

Meddelelse fra bestyrelsen                                               152                1981              10

Referat af § 32-møde

16. oktober 1980                                                            152                1981              31

Flådens sammensætning                                                   152                1981              145

Bestyrelse og embedsmænd

I det 198. forsamlingsår                                                    152                1981              383

Referat af § 32-møde 15.

oktober 1981                                                                  153                1982              15

Meddelelser fra SLS                                                        153                1982              171

Referat af § 32-møde 4.

november 1982                                                               153                1982              383

Meddelelser fra BST                                                       154                1983              142

Referat af § 32-møde den

27. oktober 1983                                                            155                1984              45

SLS jubilæumsmøde den

17. april 1984                                                                  155                1984              279

Meddelelse fra BST                                                         155                1984              307

Militærhistorisk konference 85                                         156                1985              49

Embedsmænd                                                                  158                1987              244

Formandens beretning for

210. forsamlingsår                                                           165                1994              261

Meddelelse                                                                      166                1995              227

Meddelelse fra formanden                                                166                1995              376

Formandens beretning                                                      167                1996              298

Meddelelse                                                                      167                1996              346

Ny bestyrelse                                             168                1997              42

Formandens beretning                                                      168                1997              298

Møderækken                                                                   168                1997              362

Formandens beretning                                                      169                1998              345

Formandens beretning                                                      170                1999              196

Har SLS en fremtid?                                                        170                1999              360

Referat af § 32-møde                                                       171                2000              363

Formandens beretning                                                      171                2000              370

Møde i Selskabet                                                            172                2001              64

Formandens beretning                                                      172                2001              198

Møderækken for det 218.

forsamlingsår                                              172                2001              258

Formandens beretning                                                      172                2001              350

Julemøde                                                                         172                2001              363

Møde i Frederikshavn                                                      173                2002              13

Stillingsopslag                                            173                2002              23

Møderækken for det 219.

forsamlingsår                                              173                2002              295

Formandens beretning                                                      173                2002              296

Formandens beretning                                                      174                2003              403

 

Sekretæren

Meddelelse                                                                      167                1996              64

SLS årsregnskab og

fondsoversigt                                             172                2001              358

Selskabets regnskab                                                        173                2002              306

 

Redaktøren

Orlogsmuseet                                             150                1979              120

Liste over flåden primo

januar 1980                                                                     151                1980              39

Kompasplatten 1979                                                       151                1980              48

Rettelse                                                                           151                1980              256

Meddelelse                                                                      151                1980              400

Ved årsskiftet                                            152                1981              1

Liste overflåden primo

januar 1981                                                                     152                1981              37

Ved årsskiftet                                            153                1982              1

Ved årsskiftet                                            156                1985              1

Personmeddelelser                                                           156                1985              225

Ved årsskiftet                                            157                1986              1

Meddelelse vedr. tidsskriftet                       160                1989              64

Orientering om prisopgave                                               163                1992              400

Rettelse                                                                           163                1992              192

Redaktionsudvalget                                                          164                1993              233

Rettelse                                                                           165                1994              63

Meddelelse                                                                      165                1994              119

Stillingsopslag                                            165                1994              189

TFS på Internettet                                                           167                1996              236

Redaktørens beretning                                                     167                1996              300

Funder-rapporten                                                            167                1996              302

Forsvarskommissionen                                                     167                1996              362

Redaktørens beretning                                                     168                1997              298

TFS på Internettet                                                           168                1997              363

Meddelelse fra redaktøren                                               169                1998              102

Meddelelse                                                                      170                1999              112

Redaktørens beretning                                                     170                1999              243

Om boganmeldelser                                                         170                1999              249

Selskabets historie                                                           170                1999              359

Marinens bibliotek                                                            171                2000              308

Redaktørens beretning                                                     171                2000              374

Orlogsmuseet                                             172                2001              108

Foromtale                                                                        172                2001              109

§ 20-spørgsmål                                                               172                2001              123

§ 20-spørgsmål                                                               172                2001              196

Redaktørens beretning                                                     172                2001              355

§ 20-spørgsmål                                                               173                2002              17

Redaktørens beretning                                                     173                2002              302

Bogtilbud                                                                         174                2003              48

Marinekalender                                                               174                2003              272

 

Søofficersforeningen        

Stillingsopslag                                            172                2001              65

 

Sørensen, A. (1818)

Boganmeldelser                                                               153                1982              233

167                1996              363

153                1982              300

167                1996              189

Meddelelser fra andre mariner                                          151                1980              285

Prisopgaver for 1982                                                       153                1982              98

Prisspørgsmål for 1983                                                    153                1982              390

 

 

Sørensen, Leif Rostgaard (1722)

Nekrologer                                                                     172                2001             200

 

Sørensen, P. B. (1904)

Boganmeldelser                                                               156                1985              42

156                1985              333

153                1982              90

 

Søværnets Officersskole

Bogsalg                                                                           152                1981              268

 

Saabye, E. J. (1484)

Boganmeldelser                                                               156                1985              97

156                1985              272

151                1980              43

150                1979              133

152                1981              255

153                1982              302

158                1987              89

153                1982              24

155                1984              209

154                1983              166

154                1983              48

155                1984              51

155                1984              100

154                1983              46

Nekrologer                                                                      152                1981              134

156                1985              45

 

 

Teisen, J. (1490)

Boganmeldelser                                                               150                1979              267

151                1980              479

162                1991              43

156                1985              331

152                1981              111

155                1984              99

156                1985              158

153                1982              94

Nekrologer                                                                      151                1980              413

153                1982              27

153                1982              28

153                1982              31

156                1985              324

156                1985              329

158                1987              130

160                1989              111

161                1990              70

161                1990              122

165                1994              117

SLS jubilæumsværk                                                         153                1982              172

Danske søofficerer                                                           156                1985              47

En overset forfremmelse                                                   158                1987              70

 

Telling, M.M. (1679)

Boganmeldelser                                                             160                1989              41

 

Thiede, S. E. (1643)

Boganmeldelser                                                               153                1983              391

159                1988              313

150                1979              415

162                1991              247

170                1999              353

 

Thorsen, J. (1678)

Prisspørgsmål for 1983                                                    153                1982              390

Prisspørgsmål for 1984                                                    155                1984              95

 

Thostrup, S. S. (1542)

Boganmeldelser                                                               156                1985              35

171                2000              171

156                1985              101

158                1987              229

153                1982              21

157                1986              242

153                1983              393

Nekrologer                                                                      155                1984              268

152                1981              117

157                1986              44

162                1991              221

 

Walther, J. C. (2000)

Nekrologer                                                                     167                 1996              194

 

Wang, N.C. (2029)

Nekrologer                                                                     160                 1989              45

 

Weber, F. (cand.phil.)

Minekrigen 1940-1945                                                   158                 1987              135

 

Wesche, H. H. O. (1539)

Boganmeldelser                                                               150                1979              104

151                1980              246

152                1981              60

155                1984              269

150                1979              263

151                1980              189

 

Wessel-Tolvig, P. (1653)

Boganmeldelser                                                               168                1997              365

169                1998              49

172                2001              133

171                2000              122

172                2001              367

151                1980              290

164                1993              67

169                1998              350

170                1999              188

171                2000              300

161                1990              71

168                1997              160

168                1997              298

162                1991              251

172                2001              136

 

Westh, Jan Réne (cand.mag.)

Boganmeldelser                                                               161                1990              192

162                1991              219

160                1989              311

 

 

Wethje. J. (I.38)

Boganmeldelser                                                               151                1980              127

151                1980              128

151                1980              130

157                1986              93

150                1979              191

 

Winther, J.L. (1738)

Prisspørgsmål for 1986                                                    156                1985              309

 

Winther, K.H. (1905)

Boganmeldelser                                                              157               1986              302

 

Wolfhagen, E. (1551)

Nekrologer                                                                      150                1979              258

151                1980              93

161                1990              121

 

Ørsted, Børge (orlogspræst,dr.theol.)

Boganmeldelser                                                               161                1990              190

 

 

 

Index til Tidsskrift for Søvæsen, år 2004

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNELISTE I

 

 

FORSVARSPOLITIK OG STRATEGI

 

Rousøe, Jakob Damgaard

BUSH-DOKTRINEN – ET SKIFT I AMERIKANSK

SIKKERHEDSPOLITIK……………………………………………………………………………………     3

 

Gade, Søren

DET NYE FORSVARSFORLIG……………………………………………………………………….. 205

 

Redaktionen

DOKUMENTATION – SØVÆRNET I

FORSVARSFORLIGETS TEKST…………………………………………………………………….. 208

 

Jensen, Kurt Birger

SØVÆRNET OG DET NYE FORSVARSFORLIG ……………………………………………  212

 

Winther, Kristen H.

SØVÆRNETS MATERIELSITUATION EFTER

FORSVARSFORLIGET………………………………………………………………………………….   217

 

Jørgensen, Jack Brandt

DANSK FORSVAR I MØDET MED FREMMEDE

KULTURER………………………………………………………………………………………………….   348

 

 

SKIBE OG VÅBEN

 

Schultz-Larsen, Simon E.

OPERATIVE ANVENDELSESMULIGHEDER AF

FLEKSIBLE STØTTESKIBE…………………………………………………………………………2 (73)

 

Hansen, Jens Claus

MINELÆGGEREN “MØEN” 1964-2004 – ET

40-ÅRS JUBILÆUM…………………………………………………………………………………….   166

 

Mejdal, Niels

DELFINDRABET ELLER UBÅDSVÅBNETS

NEDLÆGGELSE…………………………………………………………………………………………   245

 

 

Petersen, Steen

ESKADRECHEFENS TALE VED 5. ESKADRES

KOMMANDOSTRYGNING………………………………………………………………………….  385

 

Skogøy, Jan Olav

UNDERVANDSBÅDEN “SÆLEN”S DELTAGELSE

I JOINT MARITIME COURSE 2004/3 …………………………………………………………..  388

 

 

ORGANISATION

 

Pedersen, Arne Stihøj

NAVAL TEAM DENMARK – ORGANISATION

OG VIRKSOMHED……………………………………………………………………………………     231

 

Hansen, K.P.

MARINEFLYVERFORENINGENS OPRETTELSE

OG FØRSTE DRIFTSÅR…………………………………………………………………………….    255

 

Redaktionen

OPRETTELSE AF DANSK UBÅDSFORENING………………………………………….    260

 

Schriver, Poul

DANMARKS ÆLDSTE KYSTRADARSTATION………………………………………..    306

 

 

MARINE- OG SØKRIGSHISTORIE

 

Boye, Tage

KAMPEN VED SJÆLLANDS ODDE 22. MARTS 1808………………………………..    55

 

Kieler, S.S.v.F.

FLÅDEFØRERE OG TRADITION………………………………………………………………   144

 

Bjerg, Hans Christian

WHEN THE MONITORS CAME TO EUROPE:

THE DANISH MONITOR “ROLF KRAKE” 1863…………………………………………   261

 

Borck, Niels

FLÅDERNES ROLLE UNDER DEN KOLDE KRIG…………………………………….   276

 

 

 FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE I   

 

 

Bjerg, Hans Christian

WHEN THE MONITORS CAME TO EUROPE:

THE DANISH MONITOR “ROLF KRAKE” 1863………………………………………………………   261

 

Borck, Niels

FLÅDERNES ROLLE UNDER DEN KOLDE KRIG………………………………………………….   276

 

Boye, Tage

KAMPEN VED SJÆLLANDS ODDE 22. MARTS 1808…………………………………………….    55

 

Gade, Søren

DET NYE FORSVARSFORLIG……………………………………………………………………………….   205

 

Hansen, Jens Claus

MINELÆGGEREN “MØEN” 1964-2004 –

ET 40-ÅRS JUBILÆUM………………………………………………………………………………………….   166

 

Hansen, K.P.

MARINEFLYVERFORENINGENS OPRETTELSE

OG FØRSTE DRIFTSÅR………………………………………………………………………………………..    255

 

Jensen, Kurt Birger

SØVÆRNETS OG DET NYE FORSVARSFORLIG………………………………………………….    212

 

Jørgensen, Jack Brandt

DANSK FORSVAR I MØDET MED FREMMEDE

KULTURER…………………………………………………………………………………………………………..   348

 

Kieler, S.S.v.F.

FLÅDEFØRERE OG TRADITION…………………………………………………………………………..   144

 

Mejdal, Niels

DELFINDRABET ELLER UBÅDSVÅBNETS

NEDLÆGGELSE…………………………………………………………………………………………………..   245

 

Pedersen, Arne Stihøj

NAVAL TEAM DENMARK – ORGANISATION OG

VIRKSOMHED……………………………………………………………………………………………………..  231

 

Petersen, Steen

ESKADRECHEFENS TALE VED 5. ESKADRES

KOMMANDOSTRYGNING…………………………………………………………………………………..  385

 

Redaktionen

DOKUMENTATION – SØVÆRNET I

FORSVARSFORLIGETS TEKST……………………………………………………………………………  208

 

Redaktionen

OPRETTELSE AF DANSK UBÅDSFORENING……………………………………………………… 260

 

Rousøe, Jakob Damgaard

BUSH-DOKTRINEN – ET SKIFT I AMERIKANSK

SIKKERHEDSPOLITIK…………………………………………………………………………………………….    3

 

Schriver, Poul

DANMARKS ÆLDSTE KYSTRADARSTATION……………………………………………………… 306

 

Schultz-Larsen, Simon E.

OPERATIVE ANVENDELSESMULIGHEDER

AF FLEKSIBLE STØTTESKIBE…………………………………………………………………………….2 (73)

 

Skogøy, Jan Olav

UNDERVANDSBÅDEN “SÆLEN”S DELTAGELSE I

JOINT MARITIME COURSE 2004/3………………………………………………………………………. 388

 

Winther, Kristen H.

SØVÆRNETS MATERIELSITUATION EFTER

FORSVARSFORLIGET…………………………………………………………………………………………. 217

 

 EMNELISTE II

 

 

BOGANMELDELSER

Esben Mønster-Kjær (red.): Feltherrer – fra

Alexander den Store til Norman Schwarzkopf

(Kenneth R.H. Jeppesen)………………………………………………………………………………….   61 (133)

 

Hans Christian Bjerg (red.): Admiral Rechnitzers

maritime og politiske erindringer 1905-40

(S. Thostrup)…………………………………………………………………………………………………..   187

 

Dan H. Andersen: Mandsmod og kongegunst – en

biografi om Peter Wessel Tordenskiold

(Per Jacobsen)………………………………………………………………………………………………..    330

 

Martin van Creveld: Krig og krigsteori

(Klaus Bolving)………………………………………………………………………………………………   325

 

Sven E. Thiede: Dansk Søartilleri 1860-2004

(Hans Harboe-Hansen)…………………………………………………………………………………….   334

 

Patrick Salmon & Tony Barrow: Britain and the Baltic

(Arvid Sørensen)…………………………………………………………………………………………….   399

 

Jens Kusk Jensen:  Navigationens udvikling – og lidt om

hans liv og håndbøger

(Peter Hansen)……………………………………………………………………………………………….   402

 

 

DET MENER MAN I UDLANDET…

Kontreadmiral K.B.Jensen: “The Commanders Respons”

(Hans Christian Bjerg)……………………………………………………………………………………   185

 

 

MARINENS BIBLIOTEK

ERHVERVELSER JANUAR/FEBRUAR……………………………………………………. 64(136)

 

ERHVERVELSER MARTS/APRIL………………………………………………………………..   195

 

ERHVERVELSER MAJ/JUNI……………………………………………………………………….    268

 

ERHVERVELSER JULI/AUGUST………………………………………………………………..    339

 

ERHVERVELSER SEPTEMBER/OKTOBER…………………………………………………   405

 

 

MEDDELELSER FRA REDAKTIONEN

(Hans Christian Bjerg)

2004/1………………………………………………………………………………………………………………   1

2004/2…………………………………………………………………………………………………………..1 (73)

2004/3………………………………………………………………………………………………………………143

2004/4………………………………………………………………………………………………………………203

2004/5…………………………………………………………………………………………………………….. 275

2004/6…………………………………………………………………………………………………………….. 347

 

 

MEDDELELSER FRA SØE-LIEUTENANT-SELSKAB

PRESSEMEDDELELSE……………………………………………………………………………..51 (114)

RESTAURERING AF GRAVSTEDET PÅ ODDEN KIRKEGÅRD……………………..    53

FORMANDENS BERETNING FOR 220. FORSAMLINGSÅR

(Niels Mathiesen)……………………………………………………………………………………………..  319

 

NEKROLOGER

1574. MADS EJNER MICHELSEN

(1573,1576,1582)…………………………………………………………………………………………58 (130)

 

1684. HANS DYNNES HANSEN

(1679)……………………………………………………………………………………………………………..  177

 

 

SØMILITÆRE NOTER

OM BRUGEN AF BETEGNELSEN

ESKADRE I SØVÆRNET

(Hans Christian Bjerg)………………………………………………………………………………. 54 (117)

 

ADMIRAL OG ADMIRALSGRADERNE

(Hans Christian Bjerg)…………………………………………………………………………………….  180

 

SNORKEL

(Hans Christian Bjerg)……………………………………………………………………………………… 183

 

SVENSKE UBÅDE HJÆLPER AMERIKANERNE

(Hans Christian Bjerg)……………………………………………………………………………………….398

 

 

  FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE II

 

Bjerg, Hans Christian

OM BRUGEN AF BETEGNELSEN

ESKADRE I SØVÆRNET

(Sømilitære Noter)…………………………………………………………………………………………………..54 (117)

 

Bjerg, Hans Christian

ADMIRAL OG ADMIRALSGRADERNE

(Sømilitære Noter)……………………………………………………………………………………………………..   180

 

Bjerg, Hans Christian

SNORKEL

(Sømilitære Noter)………………………………………………………………………………………………………. 183

 

Bjerg, Hans Christian

DET MENER MAN I UDLANDET……………………………………………………………………………… 185

 

Bjerg, Hans Christian

SVENSKE UBÅDE HJÆLPER AMERIKANERNE

(Sømilitære Noter)……………………………………………………………………………………………………..   398

 

Bolving, Klaus

MARTIN VAN CREVELD: KRIG OG KRIGSTEORI

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..   325

 

Hansen, Peter

JENS KUSK JENSEN: NAVIGATIONENS UDVIKLING

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..  402

 

Harboe-Hansen, Hans

SVEN E. THIEDE: DANSK SØARTILLERI 1860-2004

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….  334

 

Jacobsen, Per:

DAN H. ANDERSEN: MANDSMOD OG KONGEGUNST

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………   330

 

Jeppesen, Kenneth R. H.

ESBEN MØNSTER-KJÆR: FELTHERRER

(Boganmeldelse)…………………………………………………………………………………………………..61 (133)

 

Mathiesen, Niels

RESTAURERING AF GRAVSTEDET PÅ ODDEN KIRKEGÅRD

(Meddelelser fra Søe-lieutenant-Selskabet)…………………………………………………………………….  53

 

Mathiesen, Niels

FORMANDENS BERETNING FOR 220. FORSAMLINGSÅR

(Meddelelser fra Søe-lieutenant-Selskabet)………………………………………………………………….. 319

 

Sørensen, Arvid:

PATRICK SALMON & TONY BARROW: BRITAIN AND THE BALTIC

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………     399

 

Thostrup, S.

HANS CHR. BJERG (RED.): ADMIRAL RECHNITZERS

MARITIME OG POLITISKE ERINDRINGER 1905-40

(Boganmeldelse)…………………………………………………………………………………………………….   187

 

 

 

Forfattere efter søofficersrullen af 1720

 

1542……………………………………………………………………………………….  S. Thostrup

1573……………………………………………………………………………………….  Niels F. Lange

1576……………………………………………………………………………………….  I.B.Rodholm

1582……………………………………………………………………………………….  V.P.Heise

1679………………………………………………………………………………………   M.Telling

1818………………………………………………………………………………………   Arvid Sørensen

2072………………………………………………………………………………………   Klaus Bolving

2671……………………………………………………………………………………….  Peter Hansen

Index til Tidsskrift for Søvæsen, år 2005

 

                                            INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 

 

FORSVARSPOLITIK OG STRATEGI

 

Mathiesen, Nis Leerskov

WHAT ROLE CAN THE NEW FLEXIBLE SUPPORT SHIPS

PLAY IN DANISH DIPLOMACY AND FOREIGN POLICY?……………………………………273

 

Hansen, Max Ellegaard

FORSVARETS KOMMUNIKATIVE HÅNDTERING AF

MEDIEKRISER……………………………………………………………………………………………………..342

 

 

SKIBE OG VÅBEN

 

Kieler, S.S.v.F.

DEN DANSKE FLÅDES KAMPKRAFT I DET 20. ÅRHUNDREDE.

NOGLE DATA OG SYNSPUNKTER…………………………………………………………………….  38

 

Glahn, Jesper

KAMPKRAFT – HVORDAN VURDERES DEN?

(DEBAT)……………………………………………………………………………………………………………. 389

 

 

MARINE- OG SØKRIGSHISTORIE

 

Helms, Adam

MIN TID SOM COMMANDER ALLIED FORCES
BALTIC APPROACHES (COMBALTAP) 1970-75

I. 1970-72…………………………………………………………………………………………………………….   3

II. 1973-75…………………………………………………………………………………………………………….73

 

Sabroe, Knud-Erik

MINESTRYGEREN”FÆNØ”. TO KRITISKE EPISODER

1955-56……………………………………………………………………………………………………………….  26

 

Munch, Camilla

ET BRÆNDENDE SEJL LANDEDE……

(22.MARTS 1808)………………………………………………………………………………………………..104

 

Hansen, Mikael Kristian

SØOFFICEREN ERNST WILHELM STIBOLT OG
HANS DELTAGELSE I DEN NORDAMERIKANSKE
UAFHÆNGIGHEDSKRIG 1781-82…………………………………………………………………….. 108

 

 

Hansen, Mikael Kristian

SØOFFICERSFAMILIEN STIBOLT. PORTRÆTTER M.V…………………………………..133

 

Nørby, Søren

ALDRIG MERE EN 9.APRIL! GENOPBYGNINGEN AF

DANMARKS FORSVAR 1945-51 MED SÆRLIG VÆGT

PÅ SØVÆRNET

1.DEL  1945-46 ………………………………………………………………………………………………. 140

2.DEL  1946-51…………………………………………………………………………………………………213

 

Jacobsen, Per

TRAFALGAR-KAMPAGNEN 1805 ………………………………………………………………….286

 

Hansen, Mikael Kristian

FAMILIEN DUMREICHER

(MARINEHISTORISKE PORTRÆTTER 1)………………………………………………………. 402

FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE I

 

Glahn, Jesper

KAMPKRAFT – HVORDAN VURDERES DEN?

(DEBAT)……………………………………………………………………………………………………………389

 

Hansen, Max Ellegaard

FORSVARETS KOMMUNIKATIVE HÅNDTERING
AF MEDIEKRISER…………………………………………………………………………………………… 342

 

Hansen, Mikael Kristian

SØOFFICEREN ERNST WILHELM STIBOLT

OG HANS DELTAGELSE I DEN NORDAMERIKANSKE

UAFHÆNGIGHEDSKRIG 1781-82…………………………………………………………………… 108

 

SØOFFICERSFAMILIEN STIBOLT. PORTRÆTTER M.V…………………………………..133

 

FAMILIEN DUMREICHER

(MARINEHISTORISKE PORTRÆTTER 1)………………………………………………………..402

 

Helms, Adam

MIN TID SOM COMMANDER ALLIED FORCES BALTIC

APPROACHES (COMBALTAP) 1970-75

I.  1970-72…………………………………………………………………………………………………………….3

II. 1973-75…………………………………………………………………………………………………………. 73

 

Jacobsen, Per

TRAFALGAR-KAMPAGNEN 1805……………………………………………………………………286

 

Kieler, S.S.v.F.

DEN DANSKE FLÅDES KAMPKRAFT I DET

20.ÅRHUNDREDE. NOGLE DATA OG SYNSPUNKTER…………………………………… 38

 

Mathiesen, Nis Leerskov

WHAT ROLE CAN THE NEW FLEXIBLE SUPPORT

SHIPS PLAY IN THE DANISH DIPLOMACY AND

FOREIGN POLICY?………………………………………………………………………………………… 273

 

Munch, Camilla

ET BRÆNDENDE SEJL LANDEDE…..

(22.MARTS 1808)…………………………………………………………………………………………….104

 

Nørby, Søren

ALDRIG MERE EN 9. APRIL! GENOPBYGNINGEN AF

DANMARKS FORSVAR 1945-51 MED SÆRLIG VÆGT PÅ

SØVÆRNET

1. DEL   1945-46…………………………………………………………………………………………….. 140

2. DEL    1946-51……………………………………………………………………………………………..213

 

Sabroe, Knud-Erik

MINESTRYGEREN “FÆNØ”. TO KRITISKE EPISODER 1955-56 ……………………..2

 

EMNELISTE II

BOGANMELDELSER

 

Esben Mønster-Kjær (red.)

Besættelsen dag for dag

(Palle Roslyng-Jensen)……………………………………………………………………………………………..   58

 

Michael Tamelander og Niklas Zetterling

Bismarck. Kampen om Atlanten

(1818)………………………………………………………………………………………………………………………188

 

Søren Nørby

Danske ubåde 1909-2004

(Hans Fink-Jensen)……………………………………………………………………………………………………382

 

Lars Hovbakke Sørensen

Slagsbrødre eller broderfolk. Nordens historie gennem 1300 år

(1818)……………………………………………………………………………………………………………………..385

 

Jon Bloch Skipper

Kongeskibet DANNEBROG

(Hans Christian Bjerg) ………………………………………………………………………………………………387

 

GENERELLE MEDDELELSER

MARITIM KONTAKTS EKSAMENSPRIS OG PRISOPGAVE……………………………………….272

MARINENS BIBLIOTEK

 

ERHVERVELSER NOVEMBER/DECEMBER 2004………………………………………………………. 61

 

ERHVERVELSER JANUAR/FEBRUAR 2005……………………………………………………………….192

 

ERHVERVELSER MARTS/APRIL 2005……………………………………………………………………… 202

 

ERHVERVELSER MAJ/JUNI 2005……………………………………………………………………………….262

 

ERHVERVELSER JULI/AUGUST 2005………………………………………………………………………..329

 

ERHVERVELSER SEPTEMBER/OKTOBER 2005………………………………………………………..333

 

 

MEDDELELSER FRA REDAKTIONEN

 

(Hans Christian Bjerg)

2005/1…………………………………………………………………………………………………………………………….1

2005/2…………………………………………………………………………………………………………………………..71

2005/3…………………………………………………………………………………………………………………………139

2005/4…………………………………………………………………………………………………………………………211

2005/5…………………………………………………………………………………………………………………………271

2005/6…………………………………………………………………………………………………………………………341

 

 

MEDDELELSER FRA SØE-LIEUTENANT-SELSKAB

 

FORMANDENS BERETNING FOR DET 221. FORSAMLINGSÅR

(Nicholas H. Karlsen)……………………………………………………………………………………………………377

 

NEKROLOGER

 

1603. ERIK DAHLERUP

(1589)……………………………………………………………………………………………………………………..327

 

1917. NIELS FAYE

(1905)……………………………………………………………………………………………………………………..183

 

I. 41.  ARNE LAURITZ PETER KRISTENSEN

(1643)……………………………………………………………………………………………………………………..400

 

1646. JØRGEN BENDIX PRANOV

(1643)……………………………………………………………………………………………………………………. 325

 

1869.  PETER BRUHN RIEPER

(1863)……………………………………………………………………………………………………………………… 56

 

I.8.  ERIK CASPER CHRISTIAN STÆRMOSE

(1589)……………………………………………………………………………………………………………………..185

 

                                   

FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE II

 

 

Bjerg, Hans Christian

JON BLOCH SKIPPER: KONGESKIBET “DANNEBROG”

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..387

 

Fink-Jensen, Hans

SØREN NØRBY: DANSKE UBÅDE 1909-2004

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..382

 

Karlsen, Nicholas H.

FORMANDENS BERETNING FOR DET 221. FORSAMLINGSÅR

(Meddelelser fra Søe-lieutenant-Selskabet)………………………………………………………………………………377

 

Roslyng-Jensen, Palle

ESBEN MØNSTER-KJÆR(RED.): BESÆTTELSEN DAG FOR DAG

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….. 58

 

Sørensen, Arvid

MICHAEL TAMELANDER OG NIKLAS ZETTERLING:

BISMARCK. KAMPEN OM ATLANTEN

(boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..188

 

LARS HOVBAKKE SØRENSEN: SLAGSBRØDRE ELLER

BRODERFOLK. NORDENS HISTORIE GENNEM 1300 ÅR

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….385

 

Forfattere efter søofficersrullen 1720

 

1589 ……………………………………………. Jørgen V. Stilling

1643………………………………………………Sven E. Thiede

1818………………………………………………Arvid Sørensen

1863………………………………………………Poul Grooss

1905………………………………………………K.H.Winther

 

Lukket for kommentarer.